Często zadawane pytania - Komunikacja

Należy zaktualizowad oba systemy do najnowszej wersji, a następnie z systemu BeSTi@ ponownie wyeksportowad plik xml i zaczytad do systemu SJO BeSTi@.

W takiej sytuacji należy wysłać faks lub wiadomość email, która zawiera:
- prośbę o odblokowanie biletu,
- powód zablokowania biletu komunikacyjnego (jeśli nie znamy powodu zablokowania biletu, proszę wpisać 'Powód nieznany'),
- podpis i pieczątkę osoby decyzyjnej (naczelnik wydziału, burmistrz),
- nazwę i kod JST jednostki,
- telefon kontaktowy,
- adres e-mail, na który prześlemy potwierdzenie odblokowania biletu komunikacyjnego..

Numer faksu 061 624 00 54.
Adres email:pomoc@budzetjst.pl

Podpis firmy Kir S.A.
Po poprawnej instalacji oprogramowania "Menadżer CryptoCard Suite", należy upewnić się, czy podpis cyfrowy znajduje się w systemowym magazynie certyfikatów. W tym celu należy przejść na zakładkę "Narzędzia" i kliknąć na przycisk "Uruchom", znajdujący się w części "Menadżer certyfikatów". Jeśli certyfikat przypisany do karty będzie widoczny na liście, oznacza to, że jest on prawidłowo zainstalowany w systemie Windows.
W przeciwnym przypadku należy uruchomić "Dodatkowe narzędzia" za pomocą przycisku "Uruchom". Następnie należy wybrać opcję "Rejestracja certyfikatu w systemie" i kliknąć na przycisk "Dalej". W kolejnym oknie należy wybrać odpowiedni certyfikat i znowu kliknąć "Dalej". Następnie należy potwierdzić wybór wskazanego certyfikatu. W ostatnim oknie należy podać nazwę, pod którą będzie on widoczny w systemie.
Na końcu należy ponownie sprawdzić w "Menadżerze certyfikatów", czy proces zakończył się powodzeniem.

Podpis firmy Unizeto.
Po poprawnej instalacji oprogramowania "proCertum CardManager" przynajmniej w wersji 2.4.0.52, dostępnego na stronie firmy Unizeto, należy przejść na zakładkę "Profil bezpieczny" i kliknąć na przycisk "Rejestruj certyfikaty". Spowoduje to rejestrację wszystkich certyfikatów znajdujących się na karcie w systemie Windows.