Jak zdefiniować parametry połączenia do istniejącego serwera MsSQL oraz jak utworzyć nową bazę?

W oknie ustawienia - Baza danych należy zdefiniować:

- Serwer - jest to nazwa komputera, na którym działa serwer MsSQL.
Gdy serwer znajduje się na komputerze, na którym zainstalowana jest również BeSTi@, wówczas zamiast nazwy komputera można wpisać (local).
Jeśli w systemie istnieją inne instancje serwera MsSQL na którym utworzona ma zostać baza danych, wówczas nazwę komputera uzupełniamy o nazwę instancji serwera poprzedzaną znakiem "\", np.
(local)\BESTIASQL lub KOMPUTER1\BESTIASQL
(domyślna instalacja serwera MsSQL dołączona do aplikacji BeSTi@, tworzy instancję serwera o nazwie BESTIASQL)

- Użytkownik - tutaj wpisać należy login do serwera MsSQL (domyślnie: sa)

- Hasło - tutaj należy wpisać hasło do serwera MsSQL. Hasło to ustanowione zostało podczas instalacji serwera MqSQL. Hasło domyślne dla MsSQL-a dołączonego do BeSTi@ to: bestia

- Baza - rozwijamy pole kombo Baza (klikamy strzałkę po prawej stronie tego pola) i z rozwiniętej listy wybieramy ostatnią opcję: <...nowa baza...>
Podajemy nazwę bazy i zatwierdzamy przyciskiem OK.
Wyświetlony zostanie komunikat z informacją, że wybrana baza nie zawiera danych oraz pytanie o inicjalizację bazy.
Potwierdzamy komunikat wybierając Tak.
Nastąpi inicjalizacja bazy, po której zakończeniu należy wpisać numer licencyjny i zatwierdzić go. Nastąpi aktualizacja bazy danych (dostęp do internetu nie jest wymagany). Po zakończonej aktualizacji należy zrestartować aplikację i rozpocząć pracę z systemem BeSTi@.