Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.010.05

Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.010.05. System można zaktualizować za pomocą wersji instalacyjnej, do której link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. W aktualnym wzorcu WPF poprawiono formuły wyliczające w wierszach 9.2, 9.4, 9.6
2. Na poziomie RIO uniemożliwiono przetwarzanie paczek z dokumentami WPF wysłanymi w starszej wersji aplikacji.
3. Podniesiono wersje paczek komunikacyjnych z dokumentem planistycznym oraz skryptu wykonawcy.
4. Dodano możliwość weryfikacji tylko tych podpisów, które są niezweryfikowane na liście sprawozdań i dokumentów.
5. Na poziomie RIO zmieniono funkcjonalność przygotowania paczek z dokumentami planistycznymi do wysłania. Dokumenty te grupowanie są w osobnych paczkach dla każdej z jednostek, a powstałe w ten sposób paczki zapisywane są do skrzynki roboczej.
6. Zmieniono wygląd formatki dokumentu planistycznego. Tytuł sekcji 'Podpis elektroniczny' zawiera w sobie informację o liczbę podpisów elektronicznych tego dokumentu.
7. Na poziomie RIO/MF dodano możliwość ustawiania statusów sprawozdań z listy sprawozdań (menu Plik->Zmiana statusu)
8. Na poziomie JST udostępniono możliwość weryfikacji z formatki dokumentu i ewidencji dokumentów podpisów elektronicznych oraz podgląd
9. Dodano powiadomienia przy starcie systemu (okno dialogowe)
Dla psRIO informacja o istnieniu korekt sprawozdań przesłanych z psJST, a nie wysłanych jeszcze do psMF. Powiadomienie jest generowane tylko dla sprawozdań z poprzednich okresów sprawozdawczych (nie dla bieżącego okresu).
Dla psJST
- o istnieniu nieobsłużonych żądań korekty sprawozdań.
- o braku wykonania operacji odbioru paczek z serwera komunikacyjnego od przynajmniej pięciu dni.
- o istnieniu w skrzynce odbiorczej nieprzetworzonych paczek komunikacyjnych.
10. Na poziomie RIO/MF dodano możliwość automatycznego odbierania i przetwarzania paczek. Funkcjonalność dostępna jest w module Komunikacja->Skrzynka odbiorcza ,menu Plik->Automatyczne przetwarzanie. Po kliknięciu przycisku ‘Start ‘ następuje cykliczny odbiór i przetwarzanie paczek ze skrzynki odbiorczej. W trybie tym nie jest możliwe uruchomienie tej opcji na innej stacji ani też odbiór i przetwarzanie paczek ręczne. Parametry tego automatu zapisywane są w opcjach systemowych.
11. W pliku xslt dodano obsługę pozostałych sprawozdań
12. Dodano przycisk umożliwiający usuwanie wiersza w załączniku przedsięwzięcia WPF
13. Wprowadzono szereg poprawek do załącznika WPF przez dodanie nowego wzorca (oznaczono go opisem 'Dz.U. 2013 poz. 86 - ver 2')
- poprawiono formuły wyliczające w wierszach 9.2, 9.4, 9.6 (jednocześnie wycofano tą zmianę z poprzedniego wzorca WPF w wersji X .02.008.15 )
- w wierszu 9.2 od 2014 nie są prezentowane dane
- wiesz 10 nie jest już edytowalny i jest wyliczany przez aplikacje
- poprawiono wyliczanie wiersza 8.2
14. Poprawiono wywołanie weryfikacji z poziomu formularz dokumentu planistycznego.
15. Poprawiono weryfikację sprawozdań wywoływaną z listy sprawozdań.
16. W trakcie tworzenia pierwszego dokumentu WPF w roku budżetowym nie jest już wymuszana konfiguracja układu szczegółowości załączników.
17. Na poziomie RIO zmieniono funkcjonalność przygotowania paczek z dokumentami planistycznymi do wysłania. Dokumenty te grupowane są w osobnych paczkach dla każdej z jednostek oraz dodatkowo na dokumenty WPF i pozostałe. Paczka z dokumentami WPF ma w nazwie dopisek 'WPF'.
18. Przed ustawienie statusu ‘Uchwalony’ w dokumencie zmieniającym WPF system wymusza ustawienie tego statusu w dokumencie poprzednim.
19. Po wyzerowaniu kwot w załączniku WPF i Przedsięwzięciach WPF system nie inicjalizuje ich ponownie danymi z poprzedniego dokumentu.
20. W RIO jeśli w sprawozdaniu zaznaczono „podpis wiążący prawnie” to na jego podglądach wydruku w psRIO i psMF nie jest już widoczny napis „znacznik niezweryfikowany”.
21. Dodano opcje użytkownika 'Powiadomienia->Informuj o korektach', kontrolującą wyświetlanie powiadomień o korektach. Dla RIO domyślnie wyłączona, dla JST domyślnie włączona.
22. Poprawiono logikę powiadomień o niewysłanych korektach w RIO. Nie są teraz pokazywane niewysłane korekty sprawozdań, które mają nowsze korekty.
23. Na liście uchwał i liście sprawozdań dodano opisową kolumnę 'Podpis wiążący prawnie', kolumnę 'Status weryfikacji podpisu' oraz 'Termin ważności podpisu'
24. W sekcji 'Podpis elektroniczny' dokumentu WPF oraz sprawozdań zmieniono znacznik 'Podpis wiążący prawnie' na listę rozwijaną z pozycjami 'Tak','Nie','Nie zdecydowano'
25. Na liście uchwał i liście sprawozdań umożliwiono ustawienie stanu prawnego podpisu elektronicznego (menu 'Plik->Ustawienie stanu prawnego podpisu').
28. Na formatce załącznika 'Przedsięwzięcia WPF' dodano znacznik 'Pokaz tylko zmienione pozycje'
29. W załączniku 'Przedsięwzięcia WPF' umożliwiono edycję okresu realizacji przedsięwzięcia.
30. Dodano możliwość wydruku uchwały WPF. (przycisk 'Podgląd wydruku->Uchwała'). Prezentuje on wszystkie załączniki dokumentu na jednym wydruku.
31. Na formatce dokumentu WPF dodano sekcje 'Parametry wydruku uchwały' umożliwiającej kontrolowanie jakie załączniki oraz z jakimi parametrami mają być drukowane dane na w/w wydruku uchwały.
32. Na wydruku załącznika 'Przedsięwzięcia WPF' dodano dodatkowe filtry (tylko zmienione/z kwotami zmian/z kwotami po zmianach).
33. Na wydruku załącznika ‘WPF’ dodano dodatkowe filtry (z kwotami zmian/z kwotami po zmianach).
34. W załączniku 'Przedsięwzięcia WPF' po wyborze ponownie tej samej pozycji przedsięwzięcia ze słownika przedsięwzięć jeśli dokonano wcześniej zmiany w kolumnach 'Rok od', 'Rok do' pojawia się komunikat, za pomocą którego użytkownik może zdecydować czy te wartości zostaną nadpisane okresem realizacji ze słownika przedsięwzięć czy też nie.
35. Na poziomie JST w dokumentach WPF przy zaznaczeniu statusu „Zatwierdzony” pojawia się komunikat „Pamiętaj o zdefiniowaniu parametrów wydruku”.
36. W RIO na oknie dialogowym funkcji do zmiany masowej statusów sprawozdań nie widać już statusu 'Poprawny znacznik'
37. W RIO uniemożliwiono zmiany stanu prawnego podpisu z ewidencji sprawozdań w wysłanych sprawozdaniach.
38. Na formatce dokumentu WPF zmieniono nazwę sekcji 'Parametry wydruku uchwały’ na „Parametry wydruku dokumentu elektronicznego”
39. Zmieniono nazwę opcji menu wydruku dokumentu z "Uchwała" na "Dokument elektroniczny (eWPF)"
40. Automat przetwarzający paczki (RIO/MF) przerywa swoją pracę gdy napotka problemy z biletem komunikacyjnym, a błędy przetwarzania paczek zapisuje do systemowego dziennika zdarzeń
41. W funkcjonalności masowej zmiany statusów sprawozdań ograniczono ilość zdarzeń zapisywanych do dziennika (brak w nich akcji zakończonych sukcesem oraz anulowania z powodu próby ustawienia już istniejącego statusu)
42. Poprawiono wydruk eWPF (zmiana nagłówka strony oraz informacji o podpisie)
43. Wykonano kosmetyczne poprawki w pliku xslt dotyczące sprawozdania Rb-UZ
44. Dodano regułę kontrolną do załącznika 'Przedsięwzięcia WPF' uniemożlwiającą zatwierdzenie dokumentu gdy któraś z kolumn 'Rok od', 'Rok do' jest pusta
45. Dodano regułę kontrolną do dokumentu 'WPF' generującą ostrzeżenie gdy w weryfikowanym WPF nie zaznaczono żadnej opcji w sekcji „Parametry wydruku dokumentu elektronicznego”
46. Rozwiązano problem aktualizacji bazy na serwerach SQL 2000/2005
47. Na liście wyników weryfikacji podpisów dodano kolumnę 'Czy podpis kwalifikowany' oraz kolumnę 'Rola'
48. Na liście wyników weryfikacji podpisów na ewidencji lub formatce dokumentu lub sprawozdania nie jest już widoczne szczegóły weryfikacji podpisu. Są one dostępne na dodatkowym oknie dialogowym po kliknięciu na przycisku szczegółów w kolumnie 'Status weryfikacji'
49. Na wydrukach sprawozdań budżetowych dodano informacje o podpisach elektronicznych
50. System blokuje możliwość dodawania podpisów, które nie weryfikują się poprawnie.
51. Przy dodawaniu podpisu do sprawozdania w roli „Skarbnik”, „Kierownik jednostki” aplikacja weryfikuje imię i nazwisko z certyfikatu z danymi odpowiedniej osoby funkcyjnej podanymi w module administracyjnym w danych o jednostce. Jeśli się nie zgadzają się to informuje o tym.
52. Przy dodawaniu podpisu elektronicznego do dokumentu system umożliwia wybór roli (dla sprawozdań są to „Skarbnik”, „Kierownik jednostki”, „Z upoważnienia skarbnika”, „Z upoważnienia kierownika jednostki”, dla dokumentów WPF są to „za organ stanowiący”, „za organ wykonawczy”, „potwierdzenie za zgodność”).
53. Poprawiono mechanizm usuwania podpisów