Dostępna jest poprawka systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 1.02.012.02

Dostępna jest poprawka systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 1.02.012.02. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\SJOBestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@.

Zmiany:
1. Umożliwiono sporządzenie i przekazanie jednostkowych sprawozdań Rb-27s, Rb-28s, Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2013 r.

UWAGA 1:
Wyznacznikiem pracy z poprawną wersją sprawozdania Rb-Z jest występowanie w tym sprawozdaniu zakładki „Jednostki” bez możliwości wypełniania jej.
Jeśli w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2013 r. nie ma zakładki „Jednostki” (albo można ją wypełniać – bo zwiera wiersze edycyjne), to oznacza, że metryka tego sprawozdania została utworzona w niewłaściwej wersji systemu.

Po stwierdzeniu powyższego problemu jednostki korzystające z systemu SJO BeSTi@, aby uzyskać poprawne wersje sprawozdania Rb-Z MUSZĄ usunąć to sprawozdanie i wykonać funkcję „Uzupełnij sprawozdania”.

Jednostki, które sporządziły Rb-Z w SJO BeSTi@ za IV kwartał 2013 r. ma niepoprawnej/nieaktualnej wersji sprawozdania i ustawiły w nim status „zatwierdzone” (a więc nie mają możliwości skasowania go) powinny zastosować się do następującej procedury:
1) Eksport wszystkich sprawozdań za IV kwartał 2013 r. do pliku XML
2) Usunięcie okresu sprawozdawczego IV kwartał 2013 r.
3) Upewnienie się że pracujemy na wersji SJO 1.02.012.02 (jeśli nie to konieczna jest aktualizacja)
4) Dodanie okresu sprawozdawczego IV kwartał 2013 r. w SJO BeSTi@ w wersji co najmniej 1.02.012.02
5) Wczytanie poszczególnych sprawozdań za wyjątkiem Rb-Z z wyeksportowanego pliku XML

UWAGA 2:
W udostępnionej wersji systemu nie pojawi się wymagany za IV kwartał 2013 r. formularz jednostkowego sprawozdania Rb-UZ.
Obecnie trwają bardzo intensywne prace nad kolejną aktualizacją systemu SJO BeSTi@, w której po wykonaniu funkcji „Uzupełnij sprawozdania” będzie on dostępny.
Spodziewana data publikacji wersji z obsługą Rb-UZ – najpóźniej ostatniego dnia terminu sporządzania sprawozdań jednostkowych w godzinach porannych.
W w/w dniu planowane jest również udostępnienie wersji systemu BeSTi@ dla JST wraz z otwarciem IV kwartału 2013 r.

Samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe, które chcą dochować terminu sporządzenia sprawozdań Rb-UZ mogą skorzystać również ze wzoru opublikowanego na stronie MF (do pobrania w formie plików XLS TUTAJ).