Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.), informuję, że:
1) administratorem Twoich danych osobowych jest Ministerstwo Finansów z siedzibą przy ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, telefon 022 694 55 55,
2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej obsługi i zapewnienia funkcjonowania informatycznego systemu zarzadzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@ oraz informatycznego systemu zarzadzania budżetami jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego SJO BeSTi@, na podstawie § 25 ust. 1 i 2 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109).
3) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania/obsługi/wsparcia informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@ oraz informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego SJO BeSTi@,
5) posiadają Państwo prawo do (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa): dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy cytowanego wyżej Rozporządzenia,
7) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jako warunek konieczny w procesie przekazywania drogą elektroniczną i realizacji zgłoszeń dot. funkcjonowania informatycznego systemu zarzadzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@ oraz informatycznego systemu zarzadzania budżetami jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego SJO BeSTi@
8) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.