Besti@

Co zrobić gdy program BesTi@ nie chce się zaktualizować poprzez moduł LiveUpdate?

Należy pobrać wersję instalacyjną (PATCH) ze strony www.budzetjst.pl , a następnie uruchomić na stanowisku, na którym aktualizacja przez moduł LiveUpdate zakończyła się niepowodzeniem.

Pomoc techniczna

Pierwszą pomoc w trakcie pracy z programem stanowi Instrukcja użytkownika, która zawiera pełny opis aplikacji oraz procedur.

Jeśli w instrukcji nie ma potrzebnych informacji, należy poszukać odpowiedzi w dziale FAQ (często zadawane pytania) lub na forum dostępnym na stronie www.budzetjst.pl

W przypadku braku stosownych informacji należy skontaktować się telefonicznie, drogą mailową pomoc@budzetjst.pl lub wypełniają formularz zgłoszeniowy Zgłoś problem - formularz uproszczony

Windows'98 i błąd „Odnalezienie wymaganego pliku .DLL MSCOREE.DLL było niemożliwe”

Problem: 

Podczas instalacji programu BeSTi@ / SJO Besti@ na systemie Windows'98 występuje błąd „Odnalezienie wymaganego pliku .DLL MSCOREE.DLL było niemożliwe”.

Rozwiązanie: 

Należy zainstalować Framework 1.1 pobrany ze strony: www.microsoft.com

Problemy z instalacją programu BeSTi@ na komputerach z zainstalowanym programem antywirusowym MKS_VIR

Problem: 

odczas instalacji programu BeSTi@ na komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem MKS_VIR wykrywany jest wirus (trojan) w niektórych plikach instalacyjnych.

Rozwiązanie: 

Na czas instalacji systemu BeSTi@ należy wyłączyć program MKS_VIR. Po zainstalowaniu systemu i włączeniu programu antywirusowego problem nie występuje. Wersja instalacyjna systemu, dostępna na oryginalnym nośniku została wielokrotnie sprawdzana i z całą pewnością nie zawiera niebezpiecznego oprogramowania.

Stacja robocza nie może podłączyć się do komputera z serwerem SQL

Problem: 

Problem:
Występuje problem z podłączeniem do serwera lub nie można go wybrać w parametrach połączenia. Dzieje się to na stacjach roboczych, które łączą się do serwera zainstalowanego na innym komputerze.
- Serwer MsSQL został zainstalowany na komputerze, który będzie pełnić rolę serwera.
- Na komputerach, które są stacjami roboczymi, zainstalowano tylko program BeSTi@.

Rozwiązanie: 

Gdy na serwerze zainstalowany jest firewall, system antywirusowy z funkcją firewalla lub zapora systemu Windows jest aktywna, należy odblokować port na komputerze z zainstalowanym serwerem SQL. W systemie Windows można zrobić to w PANEL STEROWANIA -> ZAPORA SYSTEMU WINDOWS -> WYJĄTKI (druga zakładka u góry) -> DODAJ PORT.

Aby sprawdzić na jakim porcie działa serwer SQL 2000 należy wejść do katalogu C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn (katalog domyslny) i dalej wybrać plik svrnetcn.exe. W otwartym oknie na górze znajduje się pełna nazwa serwera SQL. Niżej w prawym oknie należy zaznaczyć protokół TCP/IP i wybrać przycisk "Properties..." W nowym otwartym oknie zobaczymy numer portu na jakim działa nasz serwer SQL.
W zaporze systemu Windows w kategorii 'Wyjątki' klikamy na przycisk 'Dodaj port...', określamy nazwę dla wyjątku oraz port, zaznaczamy protokół TCP i zatwierdzamy.
Na stacji roboczej, która łączy się do serwera SQL, w parametrach połączenia w nazwie serwera wpisujemy składnię:
NAZWA_KOMPUTERA,NR_PORTU
Przykład: maszyna z zainstalowanym serwerem SQL jest nazwana SERWER, numer portu na którym nasłuchuje to 1280. Wówczas w parametrach połączenia w nazwie wpisujemy:
SERWER,1280

Błąd podczas przetwarzania sprawozdań

Problem: 

Podczas przetwarzania sprawozdań (po wykonaniu operacji Wyślij/Odbierz) występuje błąd następującej treści:

System.FormatException: String was not recognized as a valid DateTime. at System.DateTimeParse.Parse(String s, DateTimeFormatInfo dtfi, DateTimeStyles styles) at System.DateTime.Parse(String s, IFormatProvider provider, DateTimeStyles styles) at System.DateTime.Parse(String s, IFormatProvider provider) at System.Convert.ToDateTime(String value, IFormatProvider provider) at System.String.System.IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider provider) at System.Convert.ToDateTime(Object value) at System.Data.Common.DateTimeStorage.Set(Int32 record, Object value) at System.Data.DataColumn.set_Item(Int32 record, Object value)Couldn't store <20041-01 00:00:00> in jst_DataOd Column. Expected type is DateTime.

Rozwiązanie: 

W takiej sytuacji należy wykonać następujące czynności (na przykładzie WinXP):

1. Zamknąć program BeSTi@.
2. Menu START -> Ustawienia -> Panel sterowania -> Opcje regionalne i językowe
3. Zakładka Opcje regionalne przycisk Dostosuj....
4. W nowo otwartym oknie zakładka Data, część Data krótka należy zmienić Format daty krótkiej z rrrr-MM-dd na dd-MM-rrrr
5. Zaakceptować zmiany.
6. Uruchomić system BeSTi@ i przetworzyć sprawozdania.
7. Powtórzyć czynności 1-5, ale w punkcie 4. przywrócić format rrrr-MM-dd

Błąd: Invalid object name '#zaznaczoneJst'.

Problem: 

Podczas pracy w systemie BeSTi@ wystąpił błąd o treści Invalid object name '#zaznaczoneJst'.

Rozwiązanie: 

Należy zamknąć i ponownie uruchomić system BeSTi@.

Dlaczego użytkownik SYSADMIN ma dostęp tylko do modułu ADMINISTRACJA?

Konto SYSADMIN jest kontem administracyjnym służącym do tworzenia kont użytkowników programu i nadawania im praw do pracy z programem.
Konto SYSADMIN nie służy do pracy z programem.

Czy można podłączyć się do bazy z programu BudżetST II?

Nie ma takiej możliwości. Dopiero w momencie otwarcia przez Ministerstwo Finansów okresu kwartalnego będzie możliwość eksportowania sprawozdań z programu BudżetST II do plików i następnie importowania ich do programu BeSTi@.

Czy istnieje możliwość uruchomienia systemu BeSTi@ na Windows'98?

Systemy z rodziny Windows 98, Milenium i 2000 nie są już wspierane przez Microsoft, co wiąże się z brakiem dostępności poprawek i aktualizacji związanych nawet z krytycznymi błędami w zakresie stabilności czy bezpieczeństwa tych systemów a tym samym niesie określone ryzyka dla ich użytkowników. Warto też podkreślić, że liczba instalacji tych systemów stale spada.

Subskrybuje zawartość