Dodawania nowego okresu sprawozdawczego - błąd logowania za pomocą konta NT AUTHORITY/LOCALSERVICE

Problem: 

Podczas próby dodania nowego okresu sprawozdawczego pojawia się komunikat: "Nie można utworzyć kopii bazy danych. Serwer bazy danych loguje się jako konto: NT AUTHORITY/LOCALSERVICE, które nie posiada uprawnień do wybranego folderu".

Rozwiązanie: 

Operację przeprowadzamy na komputerze, na którym jest uruchomiony SQL Server.
1. Otwieramy "Panel sterowania" -> "Narzędzia Administracyjne".
2. Wybieramy opcję "Usługi".
3. Odnajdujemy na liście usług "SQL Server (tu_nazwa_serwera)".
4. Wywołujemy "Właściwości" usługi i przechodzimy do zakładki "Logowanie".
5. Przełączamy na "Lokalne konto systemowe", zatwierdzamy poprzez "Zastosuj" i zamykamy poprzez "OK".
6. Restartujemy usługę poprzez "Uruchom ponownie".

Błąd: Invalid object name '#zaznaczoneJst'.

Problem: 

Podczas pracy w systemie BeSTi@ wystąpił błąd o treści Invalid object name '#zaznaczoneJst'.

Rozwiązanie: 

Należy zamknąć i ponownie uruchomić system BeSTi@.

Błąd podczas przetwarzania sprawozdań

Problem: 

Podczas przetwarzania sprawozdań (po wykonaniu operacji Wyślij/Odbierz) występuje błąd następującej treści:

System.FormatException: String was not recognized as a valid DateTime. at System.DateTimeParse.Parse(String s, DateTimeFormatInfo dtfi, DateTimeStyles styles) at System.DateTime.Parse(String s, IFormatProvider provider, DateTimeStyles styles) at System.DateTime.Parse(String s, IFormatProvider provider) at System.Convert.ToDateTime(String value, IFormatProvider provider) at System.String.System.IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider provider) at System.Convert.ToDateTime(Object value) at System.Data.Common.DateTimeStorage.Set(Int32 record, Object value) at System.Data.DataColumn.set_Item(Int32 record, Object value)Couldn't store <20041-01 00:00:00> in jst_DataOd Column. Expected type is DateTime.

Rozwiązanie: 

W takiej sytuacji należy wykonać następujące czynności (na przykładzie WinXP):

1. Zamknąć program BeSTi@.
2. Menu START -> Ustawienia -> Panel sterowania -> Opcje regionalne i językowe
3. Zakładka Opcje regionalne przycisk Dostosuj....
4. W nowo otwartym oknie zakładka Data, część Data krótka należy zmienić Format daty krótkiej z rrrr-MM-dd na dd-MM-rrrr
5. Zaakceptować zmiany.
6. Uruchomić system BeSTi@ i przetworzyć sprawozdania.
7. Powtórzyć czynności 1-5, ale w punkcie 4. przywrócić format rrrr-MM-dd

Stacja robocza nie może podłączyć się do komputera z serwerem SQL

Problem: 

Problem:
Występuje problem z podłączeniem do serwera lub nie można go wybrać w parametrach połączenia. Dzieje się to na stacjach roboczych, które łączą się do serwera zainstalowanego na innym komputerze.
- Serwer MsSQL został zainstalowany na komputerze, który będzie pełnić rolę serwera.
- Na komputerach, które są stacjami roboczymi, zainstalowano tylko program BeSTi@.

Rozwiązanie: 

Gdy na serwerze zainstalowany jest firewall, system antywirusowy z funkcją firewalla lub zapora systemu Windows jest aktywna, należy odblokować port na komputerze z zainstalowanym serwerem SQL. W systemie Windows można zrobić to w PANEL STEROWANIA -> ZAPORA SYSTEMU WINDOWS -> WYJĄTKI (druga zakładka u góry) -> DODAJ PORT.

Aby sprawdzić na jakim porcie działa serwer SQL 2000 należy wejść do katalogu C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn (katalog domyslny) i dalej wybrać plik svrnetcn.exe. W otwartym oknie na górze znajduje się pełna nazwa serwera SQL. Niżej w prawym oknie należy zaznaczyć protokół TCP/IP i wybrać przycisk "Properties..." W nowym otwartym oknie zobaczymy numer portu na jakim działa nasz serwer SQL.
W zaporze systemu Windows w kategorii 'Wyjątki' klikamy na przycisk 'Dodaj port...', określamy nazwę dla wyjątku oraz port, zaznaczamy protokół TCP i zatwierdzamy.
Na stacji roboczej, która łączy się do serwera SQL, w parametrach połączenia w nazwie serwera wpisujemy składnię:
NAZWA_KOMPUTERA,NR_PORTU
Przykład: maszyna z zainstalowanym serwerem SQL jest nazwana SERWER, numer portu na którym nasłuchuje to 1280. Wówczas w parametrach połączenia w nazwie wpisujemy:
SERWER,1280

Problemy z instalacją programu BeSTi@ na komputerach z zainstalowanym programem antywirusowym MKS_VIR

Problem: 

odczas instalacji programu BeSTi@ na komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem MKS_VIR wykrywany jest wirus (trojan) w niektórych plikach instalacyjnych.

Rozwiązanie: 

Na czas instalacji systemu BeSTi@ należy wyłączyć program MKS_VIR. Po zainstalowaniu systemu i włączeniu programu antywirusowego problem nie występuje. Wersja instalacyjna systemu, dostępna na oryginalnym nośniku została wielokrotnie sprawdzana i z całą pewnością nie zawiera niebezpiecznego oprogramowania.

Windows'98 i błąd „Odnalezienie wymaganego pliku .DLL MSCOREE.DLL było niemożliwe”

Problem: 

Podczas instalacji programu BeSTi@ / SJO Besti@ na systemie Windows'98 występuje błąd „Odnalezienie wymaganego pliku .DLL MSCOREE.DLL było niemożliwe”.

Rozwiązanie: 

Należy zainstalować Framework 1.1 pobrany ze strony: www.microsoft.com

Sprawdzenie konfiguracji portu na MS SQL 2005 / 2008/2008r2

Problem: 

Jak sprawdzić port nasłuchu serwera MS SQL 2005 / 2008/2008r2?

Rozwiązanie: 

Port na którym uruchomiony jest serwer SQL w wersji 2005 lub 2008 można sprawdzić za pomocą aplikacji SQL Server Configuration Manager. Znaleźć go można w menu Start w folderze Microsoft SQL Server 2005(2008) / Configuration Tools.
Przechodzimy do zakładki SQL Server Network Configuration i wybieramy protokoły dla SQL 2005 lub SQL 2008. Wybieramy protokół TCP/IP, który musi posiadać wartość "Enabled". Następnie otwieramy zakładkę IP Addresses. Widoczny na samym dole listy w dziale IPAll, TCP Dynamic Ports numer jest szukanym portem - w tym przypadku 2005.
Załączone zdjęcia:
http://pomoc.sputniksoftware.com/bestia/302004/1.jpg
http://pomoc.sputniksoftware.com/bestia/302004/2.jpg
http://pomoc.sputniksoftware.com/bestia/302004/3.jpg

Przenoszenie baz danych programów korzystających z SQL

Problem: 

Jak przenieść bazę danych SQL?

Rozwiązanie: 

Przenoszenie baz danych programów korzystających z SQL
Jeżeli zamierzamy przenieść bazę danych SQL, najlepiej zacząć od instalacji programu wraz z serwerem SQL na nowym komputerze.
Do stworzenia kopii i jej przywrócenia zalecamy użyć darmowej aplikacji Microsoftu do zarządzania bazami - SQL Server Management Studio.

Microsoft SQL Server Management Studio Express dostępny jest do ściągnięcia ze strony:
http://download.microsoft.com/download/4/2/A/42A5A62F-9290-45CB-84CF-6A4...

Aby wykonać kopię zapasową baz danych, wykonaj następujące kroki:

Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Microsoft SQL Server, a następnie kliknij polecenie SQL Server Management Studio.
W programie SQL Server Management Studio kliknij serwer na liście Server name, a następnie kliknij przycisk Connect.
Rozwiń folder Databases.
Kliknij prawym przyciskiem myszy na jedną z baz danych, wskaż polecenie Tasks, a następnie kliknij polecenie Back Up.
Na liście Backup type zaznacz pozycję Full, a następnie kliknij przycisk Add w sekcji Lokalizacja docelowa.
W oknie dialogowym Select Backup Destination kliknij przycisk (...).
W oknie dialogowym Locate Database Files wprowadź nazwę pliku kopii zapasowej, a następnie kliknij przycisk OK.
Klikaj przycisk OK aż do zamknięcia wszystkich okien dialogowych. Zostanie wyświetlony komunikat informujący o pomyślnym wykonaniu kopii zapasowe.

Przenieś pliki kopii zapasowych utworzone w kroku 1 do nowego wystąpienia programu SQL Server.
Utwórz bazę danych, w której będą przechowywane pliki kopii zapasowych. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
Uruchom program SQL Server Management Studio.
Rozwiń folder Databases.
Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Databases. Następnie kliknij polecenie New Database.
Wprowadź nazwę dla bazy danych. Na przykład wpisz sputnikEDG (dla programu Ewidencja Działalności Gospodarczej.
Kliknij przycisk OK.

Ważne: Należy korzystać z tej samej składni nazw, która była używana w odniesieniu do oryginalnego wystąpienia programu Microsoft SQL Server
Przywróć pliki kopii zapasowych. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
Uruchom program SQL Server Management Studio.
Rozwiń folder Databases.
Kliknij prawym przyciskiem myszy bazę danych np. sputnikEDG, wskaż polecenie Tasks, wskaż polecenie Restore, a następnie kliknij polecenie Database.
W obszarze Source for restore zaznacz opcję From device, a następnie kliknij przycisk (…).
W oknie dialogowym Specify Backup kliknij przycisk Add.
W oknie dialogowym Locate Backup File kliknij lokalizację pliku kopii zapasowej dla bazy danych sputnikEDG, a następnie kliknij przycisk OK.
W oknie dialogowym Specify Backup kliknij przycisk OK.
W oknie dialogowym Restore Database, zaznacz pole wyboru Restore, kliknij opcję Options, a następnie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Overwrite the existing database.
W obszarze Restore the database files as sprawdź ścieżki dla dwóch fizycznych plików baz danych. Upewnij się, że te ścieżki wskazują prawidłowe lokalizacje. Jeżeli ścieżki nie wskazują prawidłowych lokalizacji, odpowiednio zmodyfikuj te ścieżki.
W oknie dialogowym Restore Database kliknij przycisk OK, aby rozpocząć proces przywracania.

Uwaga: W zależności od rozmiaru bazy danych ten proces może być czasochłonny. Po ukończeniu procesu pojawi się komunikat informujący o pomyślnym zakończeniu operacji przywracania.

Problem z połączeniem do serwera SQL

Problem: 

Co zrobić gdy,podczas próby połączenia do serwera SQL otrzymuje komunikat: „Uzyskano połączenie ze zdalnym komputerem jednak nie odnaleziono na nim podanej instancji SQL serwera”.

Rozwiązanie: 

W celu wyeliminowania możliwości blokady przez program typu firewall lub antywirus, należy próbnie wyłączyć ww. programy oraz sprawdzić połączenie. Jeżeli to nie rozwiąże problemu, możliwe, że serwer SQL uruchomiony jest na innym niż standardowym porcie. Opis sprawdzenia portu został opisany w 'Znane problemy - rozwiązania'. Niestandardowy port wprowadzamy w polu nazwy serwera w formacie: nazwa_serwera,numer_portu. Np. SerwerSQL,1152. Można także zamiast nazwy komputera wprowadzić jego IP w takim samym formacie np. 192.168.1.10,1152.

Problem archiwizacji w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@

Problem: 

Problem archiwizacji w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@

Rozwiązanie: 

Jeśli mają Państwo problem z archiwizacją danych typu: "Określone rzutowanie jest nieprawidłowe..."

Informujemy, że rozwiązaniem problemu jest przeinstalowanie SQL Serwera.

Alternatywne sposoby:
Wykonywać backup ręcznie poprzez kopiowanie plików bazodanowych (należy na ten czas zatrzymać serwer SQL).
Ewentualnie zainstalować Microsoft SQL Server Management Studio, który posiada opcję backupowania.

Ponadto archiwizacja automatyczna przed rozpoczęciem nowego okresu sprawozdawczego działa.
Włączenie tej opcji znajdą Państwo w module "Administracja" -> "Opcje" -> "Systemowe" -> "Automatyczny backup" -> ustawić wartość "True".

Subskrybuje zawartość