BeSTi@

1. Jak poprawnie sporządzać sprawozdania Rb-Z, Rb-N oraz Rb-UZ dla jednostek z osobowością prawną?

Kompletna instrukcja opisująca tworzenie i wypełnianie sprawozdań Rb-N oraz Rb-UZ dla jednostek z osobowością prawną dostępna jest do pobrania pod adresem: https://instalatory-bestia.sputnik.pl:6784/Zasady_sporzadzania_sprawozdan_z_operacji_finansowych_20210408.pdf

2. Co zrobić, gdy w gałęzi „Sprawozdania JOP” nie wyświetlają się żadne sprawozdania?

W pierwszej kolejności należy upewnić się, że w module Administracja w gałęzi Jednostki na liście znajduje się jednostka o typie „Jednostka z osobowością prawną”. Jeśli nie, należy taką jednostkę wprowadzić.

Następnie należy w module Sprawozdania kliknąć prawym przyciskiem myszy na pozycji I Kwartał i wybrać opcję „Uzupełnij sprawozdania”. W efekcie puste formatki sprawozdań pojawią się na liście.

3. Skąd pobrać formularze sprawozdań Rb-N, Rb-Z i Rb-UZ dla samorządowych jednostek z osobowością prawną?

Formularze niniejszych sprawozdań w formacie .xls dostępne są do pobrania pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/formularze-samorzadowe-jedn-z-osobowoscia-prawna

Sprawozdania sporządzone na tych wzorach mogą zostać wczytane do systemu BeSTi@.

Uwaga: do prawidłowego wykonania importu konieczne jest używanie opublikowanych wzorów bez ingerowania w ich strukturę, w szczególności w zakresie ukrytych arkuszy, z których dane są importowane.

4. Procedura zgłaszania potrzeby rekonfiguracji zamkniętego układu dokumentów planistycznych

W przypadku zaistnienia potrzeby rekonfiguracji zamkniętego układu dokumentów planistycznych należy zastosować się do opisanej poniżej procedury:

Krok 1.
JST przesyła do RIO e-mail, w którym będzie znajdować się wykaz dokumentów do usunięcia. Ponadto w e-mailu MUSI znaleźć się opis problemu, który ma zostać rozwiązany.
Informacje niezbędne do przeprowadzenia procedury należy przekazać w następującym układzie:

– nazwa jednostki
– kod terytorialny
– dokładna kategoria dokumentu
– rok

– numer dokumentu
– data podjęcia
– data wejścia w życie
– numer kolejny
– imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby zgłaszającej po stronie JST

Ze względu na sytuację wynikającą z COVID, w zgłoszeniu należy też określić preferowane dni i godziny, w których Zespół Obsługi Klienta może kontaktować się z osobą zgłaszającą. Do realizacji serwisu niezbędne będzie połączenie zdalne oraz dostęp do programu BeSTi@.


Krok 2.

RIO analizuje zasadność usunięcia wskazanych dokumentów z bazy JST.
Decyzję o wyrażeniu zgody na operację usunięcia dokumentów planistycznych powinny podjąć przynajmniej dwie osoby:
– pracownik WIAS zajmujący się daną JST
– osoba odpowiedzialna za poprawność pracy systemu BeSTi@ w danej izbie.


Krok 3.

Jeśli prośba JST jest uzasadniona, RIO przekazuje zgłoszenie z JST na adres: pomoc@budzetjst.pl, wraz z adnotacją o wyrażeniu zgody na usunięcie dokumentów również z bazy danych RIO.

Zgłoszenia przekazane w inny sposób, niż opisany w powyższych krokach, NIE BĘDĄ REALIZOWANE, lecz odsyłane nadawcy z informacją o NIE ZACHOWANIU procedury.

W szczególności odsyłane bez realizacji będą:
– prośby przesłane bezpośrednio z JST do wykonawcy (bez stosownej adnotacji z RIO)
– e-maile ze zgodą RIO wysłane na adres inny niż pomoc@budzetjst.pl
– e-maile ze zgodą RIO nie zawierające w treści prośby z JST
– zgłoszenia niezawierające wymaganych danych, opisanych w kroku 1.

 

Krok 4.
Wykonawca realizuje poprawnie opisane zgłoszenie, zaś po jego wykonaniu przesyła informację zwrotną na adres mailowy izby, z której wpłynęło zgłoszenie. Po otrzymaniu takiej informacji należy sprawdzić czy z bazy faktycznie usunięte zostały wskazane dokumenty planistyczne oraz czy została wyczyszczona konfiguracja układu dokumentów planistycznych dla Uchwał. Niniejsze działanie kończy procedurę.

 

UWAGA DLA JST: jeżeli zgłoszenie obejmuje dokument o kategorii „WPF” / „Zmiana WPF” lub dokumenty planistyczne, w których zmieniona ma zostać konfiguracja układu dokumentów planistycznych, NIE NALEŻY PRZESYŁAĆ KOLEJNYCH DOKUMENTÓW do momentu realizacji zgłoszonej prośby.

 

Proszę pamiętać, iż usuwanie wysłanych dokumentów z bazy JST jest czynnością wykonywaną przez Serwis w wyjątkowych przypadkach. Ma uzasadnienie wyłącznie w sytuacji konieczności dodania kolumn dopuszczalnych w załącznikach planistycznych lub gdy dane w dokumencie nie mogą być poprawione inną drogą.

Ze względu na rozdzielenie konfiguracji projektu budżetu i uchwał NIE NALEŻY w chwili obecnej zezwalać na wykasowanie dokumentów dot. PROJEKTU, gdyż zaburzone zostaną informacje użyte w Ministerstwie Finansów do sporządzenia zbiorówek. Ta operacja zrealizowana być może jedynie za zgodą MF.

 

5. Co zrobić, gdy podczas odbierania pism pojawia się komunikat „Podgląd wybranego składnika nie jest dostępny”?

By podejrzeć otrzymane pisma należy w pierwszej kolejności przetworzyć zawierającą je paczkę. Następnie należy przejść do modułu Administracja, gdzie znajdują się gałęzie Rejestr pism oraz Dane kontrolne. W zależności od rodzaju otrzymanych informacji dane można podejrzeć w jednej z powyższych gałęzi.

6. Jak przekazać jednostce organizacyjnej konfigurację układu dokumentów planistycznych?

Konfiguracja układu dokumentów planistycznych zawarta jest w pliku inicjującym rok budżetowy. Należy zatem w module Budżet podświetlić dany rok na drzewku, przejść do zakładki Plik i wybrać opcję „Eksportuj rok do pliku XML”. Tak wygenerowany plik należy przekazać jednostce organizacyjnej.

Uwaga: jeżeli od momentu przesłania roku do momentu wprowadzania planów finansowych na poziomie BeSTii konfiguracja ulegnie zmianie, należy plik z rokiem wygenerować i przesłać ponownie w celu odświeżenia układu po stronie SJO BeSTii.

7. Co zrobić, gdy bilet komunikacyjny został zablokowany?

W takiej sytuacji należy wysłać zgłoszenie mailowe (na adres pomoc@budzetjst.pl) zawierające:
– prośbę o odblokowanie biletu komunikacyjnego,
– powód zablokowania biletu (jeśli nie znamy przyczyny zablokowania, proszę wpisać „Powód nieznany”),
– nazwę i kod JST jednostki,
– telefon kontaktowy.

Po realizacji zgłoszenia otrzymacie Państwo e-maila zwrotnego z informacją o odblokowaniu biletu i możliwości dalszego korzystania z komunikacji.

8. Jak usunąć niepotrzebny wiersz w sprawozdaniu?

Jeśli status sprawozdania pozwala na jego edycję (musi być to status „Robocze”), należy zaznaczyć cały wiersz (klikając po jego lewej stronie) i na klawiaturze wcisnąć klawisz „Delete” lub wybrać przycisk „Usuń pozycję” na górze okna.

9. Co zrobić, gdy wysłane do RIO sprawozdania są niepoprawne?

W takiej sytuacji należy skorzystać z opcji Korekty sprawozdania.
Opis procedury znajduje się w dokumentacji użytkownika na stronie 153.

Nie należy przywracać zarchiwizowanej bazy danych!

10. Dlaczego podczas weryfikacji sprawozdań wyświetlają się błędy i ostrzeżenia, które nas nie dotyczą?

Jeśli po weryfikacji dokumentu wystąpią błędy, które nie dotyczą Państwa jednostki, komunikaty mogą być zignorowane, o ile występują podstawy do użycia danych wartości w dokumencie.

Przykładem może być wynik weryfikacji: „Paragraf nie dotyczy danego typu jednostki. Potencjalny błąd. Zignoruj ostrzeżenie, jeśli masz podstawy do użycia tego paragrafu.” W większości są to ostrzeżenia, które nie blokują możliwości zatwierdzenia i wysłania dokumentu.

11. Dlaczego nie widać sprawozdań w głównym oknie programu?

Jeśli po nadaniu wszystkich odpowiednich praw dla użytkownika nie widać sprawozdań na liście, a okres sprawozdawczy jest odebrany, to należy wejść do modułu Administracja i z drzewka nawigacji wybrać pozycję Jednostki. Następnie na liście jednostek w głównym oknie zaznaczyć swoją główną jednostkę i kliknąć na przycisk Prawa.
Zostanie wyświetlona lista użytkowników. Należy upewnić się, że dany użytkownik ma dostęp do jednostki. Jeśli nie to należy takie prawo nadać i zapisać zmiany.
Następnie należy wrócić do modułu Sprawozdania i w drzewku nawigacyjnym kliknąć prawym przyciskiem na nazwie okresu sprawozdawczego. Z menu kontekstowego należy wybrać pozycję Uzupełnij sprawozdania. Spowoduje to wygenerowanie sprawozdań.

12. Dlaczego podczas uruchomienia kreatora w sprawozdaniach ukazuje się komunikat „Brak danych planistycznych”?

Kreator w sprawozdaniach pobiera dane z ostatniego dokumentu planistycznego przypadającego na dany okres sprawozdawczy. W przypadku pojawienia się komunikatu „Brak danych planistycznych” istnieją dwie możliwości:
1. w systemie nie został wprowadzony plan finansowy dla danej jednostki;
2. w istniejącym planie finansowym nie został dodany konkretny załącznik – w efekcie braku zaznaczenia planu dochodów dane nie będą mogły zostać przeniesione do sprawozdania Rb-27s, natomiast niezaznaczenie planu wydatków będzie miało taki sam skutek dla sprawozdania Rb-28s.

13. Czy dwa sprawozdania jednostkowe można złączyć w jedno?

Nie, sprawozdania dla każdej jednostki posiadają osobne, pojedyncze formatki. Połączenie wartości ze sprawozdań nastąpić może jedynie w BeSTii, na poziomie zagregowanego sprawozdania zbiorczego.

14. Jak wygenerować sprawozdanie Rb-34s?

Należy sprawdzić, czy w module Administracja w gałęzi Jednostki znajduje się jednostka o typie „Rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp”. Jeśli nie – należy utworzyć jednostkę o tym typie, a następnie w module Sprawozdania posłużyć się opcją „Uzupełnij sprawozdania”.
Następnie należy w module Administracja w gałęzi Jednostki podświetlić daną jednostkę, przejść do zakładki Plik i wybrać opcję „Eksport do pliku XML”. Wyeksportowany plik należy przekazać jednostce organizacyjnej w celu zaczytania go w SJO BeSTii.

15. Jak wygenerować sprawozdanie Rb-30?

Należy sprawdzić, czy w module Administracja w gałęzi Jednostki znajduje się jednostka o typie „Zakład budżetowy”. Jeśli nie – należy utworzyć jednostkę o tym typie, a następnie w module Sprawozdania posłużyć się opcją „Uzupełnij sprawozdania”.
Następnie należy w module Administracja w gałęzi Jednostki podświetlić daną jednostkę, przejść do zakładki Plik i wybrać opcję „Eksport do pliku XML”. Wyeksportowany plik należy przekazać jednostce organizacyjnej w celu zaczytania go w SJO BeSTii.

16. Jak dodać sprawozdania Rb-50, Rb-ZN oraz Rb-27ZZ?

Wymienione sprawozdania nie tworzą się automatycznie wraz z otwarciem okresu sprawozdawczego. Ich formatki należy dodać ręcznie.

Aby dodać do listy sprawozdania Rb-50W, Rb-50D, Rb-ZN lub Rb-27ZZ należy ustawić się na odpowiedniej gałęzi („Sprawozdania jednostkowe” / „Sprawozdania Rb-27ZZ” / „Sprawozdania Rb-50 i Rb-ZN”). Następnie należy kliknąć przycisk „Nowy” znajdujący na dole okna pod listą sprawozdań.

Po wybraniu rodzaju dodawanego sprawozdania otworzy się jego formatka, w której należy określić jednostkę oraz dysponenta sprawozdania. Ostatnim krokiem jest klikniecie przycisku „Zapisz”, po czym można zacząć uzupełniać dokument.

17. Czy bilanse mogą być wygenerowane w dowolnym momencie roku budżetowego?

Nie, bilanse mogą być utworzone jedynie w okresie sprawozdawczym, którym jest IV Kwartał.

18. Co zrobić, gdy podczas importowania sprawozdań pojawia się komunikat „Brak prawidłowej jednostki”?

Komunikat ten oznacza, że dane jednostki (np. jej nazwa, typ) w importowanym pliku XML są niezgodne z danymi jednostki wprowadzonymi w programie.

W przypadku wystąpienia tego błędu podczas wymiany danych plikami XML między programami BeSTi@ i SJO BeSTi@ należy upewnić się, że dane jednostki w module Administracja w gałęzi Jednostki są jednakowe na poziomie JST oraz JO. Przy wystąpieniu różnic konieczne będzie zaktualizowanie danych jednostki po stronie programu SJO BeSTi@.

W przypadku wystąpienia tego błędu podczas importowania dokumentów z programu zewnętrznego należy poprawić dane jednostki w rzeczonym programie tak, by były identyczne z danymi jednostki widocznymi w BeSTii / SJO BeSTii w gałęzi Jednostki. Po poprawieniu danych należy ponownie wygenerować plik XML. Dopiero, gdy dane te będą identyczne, będzie można zaimportować dokument.

19. Jak sporządzić sprawozdanie Rb-28s od roku 2019?

Poniżej znajduje się link do opisanej procedury sporządzania sprawozdania Rb-28s od 2019 r.:

https://www.rio.gov.pl/modules.php?op=modload&name=phpBB2&file=viewtopic…

20. Jak sporządzić sprawozdanie F-Inf?

Poniżej znajduje się link do opisanej procedury sporządzania sprawozdania F-Inf:

https://www.rio.gov.pl/modules.php?op=modload&name=phpBB2&file=viewtopic…

21. Jak dodać pozycję w zakładce "Uchwały" w sprawozdaniu SP-1?

Do wprowadzenia uchwał w sprawozdaniu SP-1 służy pusty wiersz znajdujący się nad pozycjami w zakładce „Uchwały”. Dane należy zacząć wprowadzać od kolumny „Nr uchwały”. Po wpisaniu wszystkich informacji należy ustawić się w polu „Dotyczy wiersza”, a następnie z rozwijanej listy wybrać odpowiednie oznaczenie. Po zatwierdzeniu operacji klawiszem „Enter” zostanie automatycznie nadany symbol wiersza.

22. Jak wysłać sprawozdanie SP-1?

W celu wysłania sprawozdania SP-1 należy w module Sprawozdania kliknąć na plusik znajdujący się przy okresie sprawozdawczym „Podatki (Część A)” / „Podatki (Część B)”, następnie należy ustawić się poniżej, na gałęzi „Sprawozdania”. Z tego poziomu, na pasku w górnej części okna, dostępna będzie opcja „Przygotuj do wysłania”.

23. Jak wyeksportować sprawozdanie do pliku PDF?

By wyeksportować sprawozdanie do pliku PDF należy otworzyć dane sprawozdanie i przejść do podglądu wydruku. W lewym górnym rogu, obok ikonki drukarki, znajduje się opcja „Export document” / „Eksport Dokumentu”. Po wybraniu tej opcji należy wprowadzić nazwę pliku, następnie z rozwijanej listy wybrać rozszerzenie PDF (*.pdf), po czym zapisać dokument w wybranej lokalizacji.

W przypadku niektórych sprawozdań zamiast opcji „Export document” na pasku znajduje się przycisk „Zapisz”, po wybraniu którego rozwija się lista dostępnych formatów, do których można zapisać dokument. W tym przypadku wybrać należy Adobe Acrobat, po czym zatwierdzić. Następnie można wprowadzić nazwę pliku i zapisać dokument w wybranej lokalizacji.

24. Brak możliwości zatwierdzenia dokumentu WPF – komunikat „Dokument posiada błędy, które nie pozwalają na ustawienie tego statusu”

Jeśli podczas próby zatwierdzenia dokumentu WPF pojawia się ostrzeżenie: „Dokument posiada błędy, które nie pozwalają na ustawienie tego statusu” należy sprawdzić przyczynę w wynikach weryfikacji. W tym celu należy w nagłówku dokumentu przejść do sekcji „Wyniki weryfikacji”, znajdującej się na dole okna. Jeśli belka jest wyszarzona należy ją rozwinąć, klikając na napisie lewym przyciskiem myszy.
UWAGA: jeśli po rozwinięciu wciąż nie widać pola z wynikami weryfikacji trzeba zwinąć inne sekcje, by zwiększyć ilość miejsca w oknie, umożliwiając tym samym wyświetlenie pola.

25. Brak możliwości zatwierdzenia dokumentu WPF – wymagalność wydruku załącznika WPF / Przedsięwzięcia

Jeśli podczas próby zatwierdzenia dokumentu WPF w wynikach weryfikacji pojawia się błąd blokujący „Wymagalność wydruku załącznika ‘WPF’ (…)” lub „Wymagalność wydruku załącznika ‘Przedsięwzięcia’(…)” należy w sekcji „Parametry wydruku dokumentu elektronicznego” zaznaczyć oba załączniki. Dokument musi mieć wówczas status „Roboczy”.

W tym celu należy w nagłówku dokumentu przejść do sekcji „Parametry wydruku dokumentu elektronicznego”, znajdującej się na dole okna. Jeśli belka jest wyszarzona należy ją rozwinąć, klikając na napisie lewym przyciskiem myszy.
UWAGA: jeśli po rozwinięciu wciąż nie widać pola z parametrami wydruku trzeba zwinąć inne sekcje, by zwiększyć ilość miejsca w oknie, umożliwiając tym samym wyświetlenie pola.

26. Co zrobić, gdy podczas generowania raportu Analiza WPF pojawia się komunikat: „Nie można wyświetlić raportu! Brak dostępu do ścieżki (…)”?

W przypadku pojawienia się tego komunikatu należy uruchomić program z poziomu administratora systemu Windows (klikając na ikonie programu prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję „Uruchom jako administrator”). Uwaga: jeśli konieczne będzie podanie hasła dla tego konta, należy zwrócić się do administratora sieci.
Następnie należy zalogować się do programu przy użyciu swojego loginu i hasła oraz ponownie wygenerować raport.

27. Co zrobić w przypadku pojawienia się komunikatu „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”?

Jeśli komunikat ten pojawia się podczas wybierania poszczególnych gałęzi w danym module, a lista dokumentów jest wówczas pusta, należy:

1. Uruchomić program z poziomu administratora systemu Windows (klikając na ikonie programu prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję „Uruchom jako administrator”). Uwaga: jeśli konieczne będzie podanie hasła dla tego konta, należy zwrócić się do administratora sieci.
2. Zalogować się do programu na konto użytkownika, na którym występuje problem.
3. Przejść do menu „Narzędzia”.
4. Wybrać opcję „Przywróć widoki domyślne”, po czym potwierdzić.

Jeśli komunikat pojawia się w sytuacji innej niż opisana prosimy o kontakt z pomocą techniczną programu.

28. Jak prawidłowo edytować dane jednostki?

Istnieją dwie możliwości edycji danych jednostki.

1. Pierwsza z nich zakłada zachowanie historyczności. Stosowana jest w sytuacji, gdy wprowadzone dane ważne są od konkretnej daty (na przykład w przypadku rozpoczęcia pracy na stanowisku skarbnika przez nową osobę). Edycja danych spowoduje, że w dokumentach za wcześniejsze miesiące widoczne będą starsze dane, natomiast od określonej daty na dokumentach widoczne będą nowe dane.
Alby edytować jednostkę w ten sposób należy zastąpić nieaktualne dane nowymi, następnie w polu Dane ważne od… wybrać datę. Kolejnym krokiem jest odznaczenie haczyka w polu Nadpisz dane jednostki – w opisywanym tu przypadku edycji danych z zachowaniem historyczności to pole musi pozostać puste. Operację zatwierdzamy przyciskiem Zapisz i zamknij.

2. Drugą opcją zmiany danych jednostki jest ich nadpisanie. Edycja taka spowoduje, że wprowadzona
zmiana będzie widoczna we wszystkich dokumentach wprowadzonych w systemie od początku istnienia jednostki. Opcja ta jest przydatna na przykład w sytuacji, gdy w danych jednostki wystąpi błąd lub literówka.
Alby edytować jednostkę w ten sposób należy zastąpić nieaktualne dane nowymi, następnie upewnić się, że haczyk w polu Nadpisz dane jednostki jest zaznaczony i – bez zmiany daty – zakończyć operację za pomocą przycisku Zapisz i zamknij.

29. Co zrobić, gdy nie można zmienić danych jednostki, gdyż na dany okres są już wygenerowane sprawozdania?

Jeśli podczas zmiany danych jednostki, po kliknięciu przycisku „Zapisz i zamknij” pojawia się komunikat: „Data nie może być wcześniejsza niż (…), ponieważ za poprzedni okres zostało już wygenerowane sprawozdanie”, należy usunąć po kolei wszystkie istniejące formatki sprawozdań dla jednostki za dany okres. Następnie należy zmienić dane jednostki i zapisać zmiany.
Ostatnim krokiem jest przywrócenie usuniętych sprawozdań. W tym celu należy przejść do modułu Sprawozdania, kliknąć prawym przyciskiem myszy na okresie sprawozdawczym i wybrać opcję „Uzupełnij sprawozdania”.

30. Brak możliwości wyboru podpisu

W przypadku, gdy podpis elektroniczny jest zainstalowany w systemie, a nie widać go do wyboru w programie, należy pobrać i zainstalować wymienione niżej certyfikaty w przeglądarce Internet Explorer wg następującej instrukcji:

1. Otworzyć plik i kliknąć w Zainstaluj certyfikat
2. Zmienić opcję na Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie
3. Wybrać Zaufane główne urzędy certyfikacji
4. Zatwierdzić instalację

 

Lista certyfikatów do zainstalowania:

Dla wszystkich użytkowników – Narodowe Centrum Certyfikacji:

 • nccert.crt – Certyfikat Narodowego Centrum Certyfikacji wystawiony w 2009 r.
 • nccert2016.crt – Certyfikat Narodowego Centrum Certyfikacji wystawiony w 2016 r.

 

Użytkownicy z podpisem SZAFIR (KIR):

 • SZAFIR_QCA_2017.crt – Certyfikat dostawcy usług zaufania dla KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
 • SZAFIR_QCA2_2017.crt – Certyfikat dostawcy usług zaufania dla KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.


Użytkownicy z podpisem UNIZETO (ASSECO):

 • CERTUM_QCA1_2017.crt – Certyfikat dostawcy usług zaufania dla Asseco Data Systems S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
 • CERTUM_QCA2_2017.crt – Certyfikat dostawcy usług zaufania dla Asseco Data Systems S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
 • CERTUM_QCA_2016.crt – Certyfikat dostawcy usług zaufania dla Asseco Data Systems S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.

 

Użytkownicy z podpisem SIGILLUM (PWPW):

 • PWPW_QCA_2017.crt – Certyfikat dostawcy usług zaufania dla POLSKIEJ WYTWÓRNI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
 • PWPW_QCA_2015.crt – Certyfikat dostawcy usług zaufania dla POLSKIEJ WYTWÓRNI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.

 

Użytkownicy z podpisem CENCERT – ENIGMA:

 • CenCert_QCA2_2017.crt – Certyfikat dostawcy usług zaufania dla ENIGMA SOI Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
 • CenCert_qca_2017.cer – Certyfikat dostawcy usług zaufania dla ENIGMA SOI Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.

 

Użytkownicy z podpisem EUROCERT:

 • EuroCert_QCA2_2017.crt – Certyfikat dostawcy usług zaufania dla EuroCert sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
 • EuroCert_QCA3_2017.crt – Certyfikat dostawcy usług zaufania dla EuroCert sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
 • EuroCert_QCA1_2017.crt – Certyfikat dostawcy usług zaufania dla EuroCert sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi zaufania polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.

31. Brak możliwości złożenia podpisu SZAFIR nową kartą Graphite

W przypadku, gdy podczas składania podpisu SZAFIR (karta Graphite) w programie BeSTi@ pojawia się komunikat Określono nieprawidłowy typ dostawcy, należy zaktualizować oprogramowanie do podpisu oraz sterowniki do używanego czytnika.

Jeśli po wykonaniu powyższych kroków problem nadal występuje, proszę zwrócić się do Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Krajowej Izby Rozliczeniowej.

32. Czy możliwe jest zdalne podpisanie sprawozdania / WPF?

Tak, podpisywanie dokumentów w systemach BeSTi@ / SJO BeSTi@ jest możliwe w trybie pracy zdalnej.

W przypadku pracy za pośrednictwem RDP (protokołu pulpitu zdalnego), by podpis elektroniczny mógł być złożony, spełnione muszą być następujące warunki:

1. Na komputerze zdalnym – analogicznie do pracy w zwykłym trybie – zainstalowane musi być oprogramowanie obsługujące podpis elektroniczny, a certyfikaty kwalifikowane muszą być zarejestrowane w systemie.
2. We właściwościach pulpitu zdalnego wymagane jest zaznaczenie opcji Karty inteligentne lub funkcja Windows Hello dla firm.
(ścieżka dostępu do opcji: Podłączenie pulpitu zdalnego -> Pokaż opcje -> Zasoby lokalne -> Lokalne urządzenia i zasoby -> Więcej).
3. Na komputerze lokalnym zainstalowane powinno być oprogramowanie obsługujące podpis elektroniczny oraz podpięta musi być karta z podpisem.

W przypadku, gdy mimo spełnienia powyższych warunków pojawiają się problemy, należy zgłosić się do administratora w JST.

33. Co zrobić, gdy program nie chce się zaktualizować poprzez moduł LiveUpdate?

Należy pobrać wersję instalacyjną („Uaktualnienie„) dostępną tutaj, a następnie uruchomić i zainstalować ją na stanowisku, na którym aktualizacja przez moduł LiveUpdate zakończyła się niepowodzeniem.

34. Co zrobić, gdy podczas aktualizacji programu wyświetla się komunikat „Musisz być adminem!”?

Należy uruchomić program ponownie, klikając na ikonie prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję „Uruchom jako administrator”. Następnie można normalnie zalogować się do programu, przejść do zakładki Narzędzia i wybrać opcję Pobierz aktualizacje.

35. Z jakich portów i serwerów korzysta program do komunikacji zewnętrznej?

Do komunikacji zewnętrznej program korzysta z następujących serwerów:

– serwer komunikacyjny: 145.237.193.23 port 443
– Trezor: 145.237.192.10 port 443
– LiveUpdate: 188.117.133.209 port 80
– weryfikacja podpisów: 188.117.133.218 port 80

36. Jakie są minimalne wymagania sprzętowe systemu BeSTi@?

Serwer lokalny:
• Procesor 1 gigaherc (GHz) 32-bitowy (x86) lub 1 GHz 64-bitowy (x64) lub szybszy (zalecane 2,4 GHz),1 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB),
• 2,2 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym,
• karta graficzna obsługująca rozdzielczość 800×600 w 256 kolorach (zalecane 1920×1080 16bit).
• w zależności od ilości wprowadzonych dokumentów pliki bazy mogą zwiększyć swój rozmiar o ok. 40-50% tj. o około 30-40 MB.

Stacja robocza:
• Procesor 1 gigaherc (GHz) 32-bitowy (x86) lub 1 GHz 64-bitowy (x64) lub szybszy (zalecane 2,4 GHz),
• 1 GB pamięci RAM (zalecane 2GB),
• 1 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym,
• karta graficzna obsługująca rozdzielczość 800×600 w 256 kolorach (zalecane 1920×1080 16bit).
• klawiatura, mysz,
• system operacyjny: minimum MS Windows 7 – z zainstalowanym komponentem Microsoft .NET Framework w wersji 4.7.1

37. Jaka wersja serwera MS SQL jest wymagana do pracy z programem?

Od 1 stycznia 2020 roku minimalną wymaganą wersją będzie MS SQL 2012.

38. Jak przeprowadzić aktualizację Microsoft SQL Server 2008R2 do wersji SQL 2012?

Instrukcja opisująca aktualizację wersji serwera SQL dostępna jest tutaj.

39. Jak zainstalować oraz skonfigurować SQL Server 2012?

Instrukcja opisująca proces instalacji oraz konfiguracji SQL Server 2012 SP4 Express dostępna jest do pobrania tutaj.

40. Co zrobić gdy program nie zapamiętuje parametrów połączenia do bazy danych?

W przypadku gdy podczas uruchamiania program za każdym razem prosi o podanie parametrów połączenia do bazy danych wystarczy jednorazowo uruchomić aplikację z poziomu administratora systemu Windows (klikając na ikonie prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję „Uruchom jako administrator”). Wówczas parametry zostaną zapamiętane na stałe.

41. Przenoszenie baz danych programów korzystających z SQL

Przenoszenie baz danych programów korzystających z SQL
Jeżeli zamierzamy przenieść bazę danych SQL, najlepiej zacząć od instalacji programu wraz z serwerem SQL na nowym komputerze.
Do stworzenia kopii i jej przywrócenia zalecamy użyć darmowej aplikacji Microsoftu do zarządzania bazami – SQL Server Management Studio.

Microsoft SQL Server Management Studio Express dostępny jest do ściągnięcia ze strony:
https://aka.ms/ssmsfullsetup

Aby wykonać kopię zapasową baz danych, wykonaj następujące kroki:

Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Microsoft SQL Server, a następnie kliknij polecenie SQL Server Management Studio.
W programie SQL Server Management Studio kliknij serwer na liście Server name, a następnie kliknij przycisk Connect.
Rozwiń folder Databases.
Kliknij prawym przyciskiem myszy na jedną z baz danych, wskaż polecenie Tasks, a następnie kliknij polecenie Back Up.
Na liście Backup type zaznacz pozycję Full, a następnie kliknij przycisk Add w sekcji Lokalizacja docelowa.
W oknie dialogowym Select Backup Destination kliknij przycisk (…).
W oknie dialogowym Locate Database Files wprowadź nazwę pliku kopii zapasowej, a następnie kliknij przycisk OK.
Klikaj przycisk OK aż do zamknięcia wszystkich okien dialogowych. Zostanie wyświetlony komunikat informujący o pomyślnym wykonaniu kopii zapasowe.

Przenieś pliki kopii zapasowych utworzone w kroku 1 do nowego wystąpienia programu SQL Server.
Utwórz bazę danych, w której będą przechowywane pliki kopii zapasowych. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
Uruchom program SQL Server Management Studio.
Rozwiń folder Databases.
Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Databases. Następnie kliknij polecenie New Database.
Wprowadź nazwę dla bazy danych. Na przykład wpisz sputnikEDG (dla programu Ewidencja Działalności Gospodarczej.
Kliknij przycisk OK.

Ważne: Należy korzystać z tej samej składni nazw, która była używana w odniesieniu do oryginalnego wystąpienia programu Microsoft SQL Server
Przywróć pliki kopii zapasowych. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
Uruchom program SQL Server Management Studio.
Rozwiń folder Databases.
Kliknij prawym przyciskiem myszy bazę danych np. sputnikEDG, wskaż polecenie Tasks, wskaż polecenie Restore, a następnie kliknij polecenie Database.
W obszarze Source for restore zaznacz opcję From device, a następnie kliknij przycisk (…).
W oknie dialogowym Specify Backup kliknij przycisk Add.
W oknie dialogowym Locate Backup File kliknij lokalizację pliku kopii zapasowej dla bazy danych sputnikEDG, a następnie kliknij przycisk OK.
W oknie dialogowym Specify Backup kliknij przycisk OK.
W oknie dialogowym Restore Database, zaznacz pole wyboru Restore, kliknij opcję Options, a następnie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Overwrite the existing database.
W obszarze Restore the database files as sprawdź ścieżki dla dwóch fizycznych plików baz danych. Upewnij się, że te ścieżki wskazują prawidłowe lokalizacje. Jeżeli ścieżki nie wskazują prawidłowych lokalizacji, odpowiednio zmodyfikuj te ścieżki.
W oknie dialogowym Restore Database kliknij przycisk OK, aby rozpocząć proces przywracania.

Uwaga: W zależności od rozmiaru bazy danych ten proces może być czasochłonny. Po ukończeniu procesu pojawi się komunikat informujący o pomyślnym zakończeniu operacji przywracania.