14 lutego 2022
Drukuj
Zasady weryfikacji w systemie BeSTi@ dochodów ujmowanych w § 027

Szanowni Państwo,

informujemy, że na mocy § 3 ust. 2 pkt 3 załącznika Nr 37 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 144) sprawozdanie Rb-27S począwszy od sprawozdania za rok 2021 podlegać będzie w systemie BeSTi@ weryfikacji w zakresie wielkości dochodów wykonanych z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml z kwotami podanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Sprawozdanie Rb-27S za rok 2021 – z uwagi na różne ujęcie przez jednostki samorządu terytorialnego ww. udziałów w planie dochodów (rozdział 75618 lub 75619) podlegać będzie weryfikacji w systemie BeSTi@ wyłącznie w zakresie prawidłowości wykazania w sprawozdaniu § 027 „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” dochodów wykonanych – niezależnie od przyjętego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, przy czym w przypadku stwierdzenia różnic w zastosowanej klasyfikacji system zgłosi błąd nie blokujący możliwości wysyłki sprawozdania.

Sprawozdania Rb-27s za okresy sprawozdawcze 2022 r. i następne – wdrożona zostanie reguła kontrolna weryfikująca zgodność wielkości dot. udziału jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wykazywanych w sprawozdaniu Rb-27S z kwotami opublikowanymi na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 załącznika Nr 37 do rozporządzenia z uwzględnieniem nie tylko paragrafu ale również rozdziału klasyfikacji budżetowej. W przypadku stwierdzenia różnic system BeSTi@ dla okresów sprawozdawczych począwszy od 2022 r. będzie zgłaszać błąd uniemożliwiający wysyłkę sprawozdania (z uwagi na niezgodność z w.w przepisem).

Wobec powyższego – w przypadku zastosowania w sprawozdaniu Rb-27S za rok 2021 dla § 027 innego rozdziału niż 75619 – prosimy o ignorowanie pojawiającego się komunikatu zgłaszanego przez regułę:  „Weryfikacja z danymi kontrolnymi (Informacja o CIT i podatkach) – brak pozycji wykonanie<>0”.