2 lutego 2022
Drukuj
Wybór szczegółowości sprawozdań Rb-28s w SJO Bestii – filmik instruktażowy

Szanowni Państwo,

w związku z otwarciem okresu sprawozdawczego StyczeńMF przypominamy o konieczności wskazania (zgodnie z § 8 ust. 2 załącznika nr 37 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej) sposobu wypełniania kol. plan (po zmianach) w sprawozdaniach Rb-28S – zgodnie z przyjętą na dany rok budżetowy szczegółowością planów finansowych jednostek budżetowych.

Operację tę przeprowadza się w sprawozdaniach styczniowych, a wybrana szczegółowość obowiązuje do końca danego roku.

Poniżej umieszczamy filmik ukazujący przebieg procedury.

Wskazanie szczegółowości sprawozdania Rb-28S musi wynikać z decyzji organu wykonawczego podjętej w związku z § 5 ust. 2 i 2a rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z dnia 7 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1718), zgodnie z którymi:

„2. Projekty planów finansowych są sporządzane:
[…] 2) w zakresie wydatków w szczegółowości:
a) dział, rozdział, paragraf albo
b) dział, rozdział, grupa paragrafów
– określonej w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

2a. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych, o której mowa w ust. 2 pkt 2 […]”