13 lutego 2023
Drukuj
Odpowiedzi na aktualnie często zadawane pytania

Szanowni Państwo,
uprzejmie ponawiamy prośbę o zapoznawanie się na bieżąco z komunikatami zamieszczanymi na portalu budzetsjt.pl w aktualnościach, w sekcji często zadawanych pytań oraz treściami w zamieszczonych na portalu dokumentacji systemów oraz poradnikach. Bardzo duża część odpowiedzi na Państwa pytania zawarta jest w tych materiałach.

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na kilka najczęściej powtarzających się aktualnie pytań.

 

Co zrobić, gdy w SJO BeSTii nie widzę żadnych jednostek?

W takiej sytuacji należy poprosić jednostkę nadrzędną o wygenerowanie i przesłanie pliku xml z odpowiednimi danymi jednostki. Po otrzymaniu pliku należy przejść do modułu Administracja, ustawić się na gałęzi Jednostki, przejść do zakładki Plik i wybrać opcję Import z pliku xml. Po pojawieniu się jednostki na liście należy przejść do modułu Sprawozdania, kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwie okresu sprawozdawczego i wybrać opcję „Uzupełnij sprawozdania”.

Co zrobić, gdy w SJO BeSTii nie widzę żadnych sprawozdań?
W pierwszej kolejności należy upewnić się, że w systemie znajdują się dane dotyczące jednostki – czyli jednostka jest widoczna w oknie kontekstowym po prawej stronie (opis dodania jednostki znajduje się powyżej). Należy zwrócić uwagę, by była ona zaznaczona na liście. Jeśli po spełnieniu tych warunków nadal nie widać dokumentów, należy przejść do modułu Sprawozdania, kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwie okresu sprawozdawczego i wybrać opcję „Uzupełnij sprawozdania”.

Jak od roku 2023 stworzyć jednostkę budżetową urzędu?
Od roku 2023 nie będzie możliwości utworzenia dla urzędu jednostki budżetowej ani jednostki o typie organ. Sprawozdania dla nich będą od tej pory funkcjonowały jako jedno sprawozdanie jednostkowe (znajdujące się w gałęzi „Sprawozdania jednostkowe”), przypisane do głównej JST. W związku z tymi obsługiwane będzie ono jedynie w programie BeSTi@ (w SJO BeSTii nie będzie już można pracować na jednostkach urzędu). Więcej informacji na ten temat znajduje się w poradniku.

Jak dodać sprawozdanie Rb-34s za IV Kwartał 2022?
Aby sprawozdanie Rb-34s mogło pojawić się na liście, w bazie musi znajdować się jednostka o typie „Rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp”. Jeżeli jednostka taka nie znajduje się na liście jednostek w module Administracja, należy poprosić jednostkę nadrzędną o wygenerowanie i przesłanie pliku xml z odpowiednimi danymi. Następnie należy zaimportować plik zgodnie z instrukcją powyżej i uzupełnić sprawozdania.
UWAGA: od roku 2023 nie będzie już możliwości tworzenia jednostek o tym typie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w poradniku.

Jak wypełnić kolumny „Skutki” i „Wydatki niewygasające” za IV Kwartał 2022?
Kolumny „Skutki” w Rb-27s oraz „Wydatki niewygasające” w Rb-28s dostępne są jedynie dla jednostki o typie „Organ” i agregowane później do sprawozdania zbiorczego. Takie działanie obowiązuje do końca roku sprawozdawczego 2022. Więcej informacji na ten temat znajduje się w poradniku.
Jeżeli w systemie BeSTi@ nie ma zamkniętej systemowo jednostki o typie „Organ”, należy w module Administracja dodać taką jednostkę, klikając na przycisk „Nowy” i wybierając odpowiedni typ jednostki – „Organ”.
Po zapisaniu zmian należy przejść do IV Kwartału, kliknąć na nazwie okresu prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Uzupełnij sprawozdania”.

Jak wypełnić sprawozdania za IV Kwartał dla Związków?
Aby prawidłowo wypełnić sprawozdania zbiorcze, które podlegają agregacji, należy najpierw wypełnić sprawozdania jednostkowe. Jeżeli w systemie nie ma zamkniętej systemowo jednostki o typie „Organ”, należy w module Administracja dodać taką jednostkę, klikając na przycisk „Nowy” i wybierając odpowiedni typ jednostki – „Organ”.
Po zapisaniu zmian należy przejść do IV Kwartału, kliknąć na nazwie okresu prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Uzupełnij sprawozdania”. Po wypełnieniu sprawozdań jednostkowych należy zagregować je do sprawozdania zbiorczego.