czwartek 2022-01-13 15:31 - support
Serwer komunikacyjny oraz serwer dystrybucyjny – komunikat
Szanowni Państwo, odnośnie poprzedniego komunikatu informujemy, że problem został rozwiązany. Serwer komunikacyjny oraz dystrybucyjny działają już poprawnie.
czwartek 2022-01-13 14:59 - support
Serwer komunikacyjny oraz serwer dystrybucyjny – komunikat
Szanowni Państwo, w wyniku problemów technicznych serwer komunikacyjny (BeSTi@) oraz serwer dystrybucyjny (SJO BeSTi@) chwilowo nie działają. Poinformujemy, gdy problem zostanie naprawiony.
wtorek 2022-01-04 10:23 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.023.04.07
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.023.04.07 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany:
  1. Zmieniono domyślną wartość w polu 'data sprostowania' na datę systemową
  2. Poprawiono wydruki WPF dla poprzedniego wzorca WPF („wyikskowano” dane z wiersza 7.2 dla lat historycznych)
  3. Poprawiono formatkę WPF dla poprzedniego wzorca WPF („wyikskowano” dane z wiersza 7.2 dla lat historycznych)
  4. Dodano zapis wyników weryfikacji, gdy wykryto błędy krytyczne, podczas przygotowania do wysyłki dokumentu planistycznego z listy dokumentów
  5. Poprawiono obsługę podpisu dokumentu WPF
poniedziałek 2021-11-22 12:01 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.023.00.07
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.023.00.07 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany:
 1. Dostosowano dokumenty WPF do zmian wynikających z Ustawy Dz.U 2021 poz. 1927
 2. W roku bazowym 2022 umożliwiono zapisanie informacji o podjętej przez organ wykonawczy decyzji o co do sposobu liczenia średniej (sekcja 'Wybór wariantu średniej' na formatce dokumentu WPF) wraz z odpowiednimi  walidacjami
 3. Na formatce WPF dodano opcję 'Pokaż dane historyczne'
 4. Od roku bazowego 2022 wyłączono możliwość tworzenia 'Symulacji WPF'
 5. Dodano do menu 'Pomoc' pozycję 'Lista aktualności' umożliwiające ponowne wyświetlenie aktualności ze strony budzetjst.pl
czwartek 2021-11-04 13:45 - support
Projekt uchwały w sprawie WPF – informacja
Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się terminem sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały w sprawie WPF przypominamy o sprawdzeniu przed wysyłką, czy dokument posiada odpowiednią kategorię. W przypadku wybrania błędnej kategorii, na przykład "Projektu Zmiany WPF" zamiast "Projektu WPF", nie ma możliwości jej poprawy. W takiej sytuacji dokument należy usunąć z systemu i dodać ponownie we właściwy sposób.
piątek 2021-10-29 10:38 - support
Komunikat w związku z publikacją ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1927) [zaktualizowane]

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z publikacją ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1927) trwają obecnie prace nad dostosowaniem formularzy wieloletnich prognoz finansowych do zmian wprowadzonych art. 7 i 9 w/w ustawy.

W związku z powyższym w systemie BeSTi@ udostępniony został raport umożliwiający:

1)     uzyskanie (ze sprawozdań Rb) kwot niezbędnych do wyliczenia średniej za okres siedmiu lat poprzedzających pierwszy rok prognozy oraz przeanalizowanie na ich podstawie sytuacji Państwa jednostki w zależności od jednego z dopuszczalnych wariantów średniej (3-letnia/7-letnia)

2)     uzyskanie informacji o spełnieniu w 2022 r. reguły określonej art. 242 (tj. różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanej o środki pochodzące z nadwyżek budżetowych oraz przychodów ze spłat udzielonych uprzednio pożyczek, a także dodatkowo o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6)

Gdzie znaleźć raport? Raport z kwotami do wyliczenia obu wariantów średniej można uruchomić w module „WPF” jedynie dla dokumentów z rokiem bazowym 2022. Jest on dostępny po rozwinięciu listy „Podgląd wydruku” – patrz poniższy zrzut ekranu. Uwaga dot. wyłącznie RIO i MF - w celu uzyskania prawidłowych wyników – konieczne jest uruchamianie w/w raportu w kontekście JEDNEJ wybranej JST. Przypominamy, że z dniem 13.10.2021 r. zakończyło się wsparcie dla wersji Office 2010, zatem w przypadku ewentualnych problemów dotyczących obsługi raportu na tej wersji należy posłużyć się aktualną wersją oprogramowania.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że przed podjęciem decyzji o wyborze wariantu średniej rekomendowane jest dokonanie możliwie jak najdokładniejszego oszacowania przewidywanego wykonania budżetu za 2021 r.  - gdyż wielkości te będą oddziaływać na relację z art. 243 (niezależnie od wybranego wariantu średniej) przynajmniej do 2024 r.

Udostępnienie aktualizacji systemu BeSTi@ zawierającej niezbędne zmiany w zakresie obsługi WPF przewidywane jest najpóźniej na koniec listopada br.

wtorek 2021-10-26 14:02 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.018.03.06
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.018.03.06 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: 1. Dla roku budżetowego 2021 przywrócono możliwość tworzenia dokumentów 'Układ wykonawczy’ UWAGA W roku 2022r. nie będzie możliwości tworzenie dokumentu 'Układ wykonawczy’
wtorek 2021-10-05 13:48 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.018.00.06
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.018.00.06 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany:
 1. W module Administracyjnym na liście układów dokumentów umożliwiono usuwanie układu gdy nie jest on jeszcze użyty w dokumentach
 2. Na formatce układu konfiguracji dokumentu planistycznego przy zmianie szczegółowości planów finansowych (czyli dla niepełnej szczegółowości) aplikacja automatycznie zaznacza/odznacza kolumny Paragraf/4p/Grupa(rozp.) w załączniku ‘Wydatki’ planów finansowych
 3. Na formatce konfiguracji układu dokumentów dodano kreatory umożliwiające kopiowania ustawień z istniejących, poprzednich konfiguracji. Dla układu ‘Projektów’ możliwe jest kopiowanie z  ‘Uchwał’ lub ‘Projektów’ poprzedniego roku budżetowego, a dla układu ‘Uchwał’ z projektów bieżącego roku lub z ‘Uchwał’ z roku poprzedniego
 4. Od roku budżetowego 2021 wyłączono możliwość  tworzenia dokumentów 'Układ wykonawczy'
 5. Na formatce 'Jednostka organizacyjna' dodano pole 'Adresat (odbiorca)'. Jeśli to pole nie jest puste to jego zawartość pojawia się na wydrukach sprawozdań jednostkowych w sekcji 'Adresat'.
czwartek 2021-09-23 13:30 - support
Otwarcie roku budżetowego 2022 – komunikat
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że obecnie trwają prace nad aktualizacją systemu BeSTi@ zawierającą zmiany związane z obsługą nowego roku budżetowego 2022 oraz nowego roku bazowego dla WPF (2022). Udostępnienia nowej wersji wraz z otwarciem możliwości pracy nad projektami należy spodziewać się w terminach analogicznych do lat wcześniejszych tj. w połowie października.