7 marca 2023
Drukuj
Środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wykorzystania środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych

Ministerstwo Finansów przypomina, że znowelizowana ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wprowadziła m.in. zmiany w zakresie wykorzystania i zwrotu odsetek od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 14 ust. 4d ww. ustawy, co do zasady, niewykorzystane odsetki podlegają zwrotowi na rachunek, z którego otrzymano środki z Funduszu, jednakże ta zasada nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z ww. przepisem, dokonują ewentualnych zwrotów niewykorzystanych odsetek od środków z Funduszu na rachunek właściwego wojewody.

Stosownie do art. 14 ust. 4c ww. ustawy, jednostki sektora finansów publicznych odsetki od środków z Funduszu zgromadzonych na wydzielonym rachunku przeznaczają na finansowanie zadań, określonych w art. 14 ust. 1 tej ustawy. Ustawodawca nie ograniczył więc przeznaczenia odsetek na finansowanie jednego zadania, na które jednostka otrzymała środki z Funduszu.

Jednocześnie przypominamy, że w znowelizowanej ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dodano m.in. art. 50 ust. 4, który odmiennie reguluje kwestię zwrotu środków z Funduszu na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 30 września 2023 r., zwracają środki z Funduszu niewykorzystane do dnia 31 sierpnia 2023 r., na wydzielony rachunek Funduszu. W odniesieniu do tych środków nie stosuje się przepisu art. 14 ust.18 ww. ustawy.