poniedziałek 2022-09-05 13:00 - support
Komunikat w związku z publikacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692)
Szanowni Państwo, Informujemy, że w związku z publikacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692) obecnie trwają wstępne prace nad dostosowaniem formularzy wieloletnich prognoz finansowych do zmian wprowadzonych art. 28 ww. ustawy.   W związku z powyższym w systemie BeSTi@ został udostępniony raport umożliwiający uzyskanie informacji o spełnieniu w latach 2023-2025 reguły określonej art. 243 z zastosowaniem wyłączenia poręczeń i gwarancji z lewej strony wzoru.   Gdzie znaleźć raport? Raport jest dostępny po rozwinięciu listy „Podgląd wydruku” – patrz poniższy zrzut ekranu. Spełnienie relacji z art. 243 z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o dodatku węglowym zawarte jest na zakładce: „Art. 28 Dodatek węglowy” Zmiany wynikające z art. 28 ustawy o dodatku węglowym polegające na wyłączeniu poręczeń i gwarancji z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia poprawiają relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wobec powyższego informacje z zakładki „Art. 28 dodatek węglowy” należy dodać do objaśnień do WPF wyłącznie wtedy gdy JST w latach 2023-2025 nie spełnia dotychczasowych, nie zmienionych jeszcze formuł. Jednocześnie informujemy, że udostępnienie w systemie kompletu zmian w formularzu WPF zależne jest od uchwalenia oraz opublikowania kolejnych przepisów modyfikujących reguły limitu spłaty zadłużenia, które są zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (projekt dostępny na stronie Sejmu RP – druk nr 2542).   O udostępnieniu aktualizacji systemu BeSTi@ zawierającej komplet niezbędnych zmian w zakresie obsługi WPF wynikający z obu ww. regulacji poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.   Przypominamy, że z dniem 13.10.2020 r. zakończyło się wsparcie przez firmę Microsoft dla pakietu biurowego Office 2010, zatem w przypadku ewentualnych problemów dotyczących używania raportu w ww. wersji należy skorzystać z aktualnie wspieranych wersji Microsoft Office.        
środa 2022-08-03 11:59 - support
Aktualizacja słownika klasyfikacji budżetowej
Szanowni Państwo, informujemy, że najnowszy słownik klasyfikacji budżetowej, zgodnej z obowiązującym rozporządzeniem, został udostępniony dla użytkowników programów BeSTi@ oraz SJO BeSTia. Dostępne są również zaktualizowane pod tym kątem podglądy wydruków.   By umożliwić korzystanie z zaktualizowanej klasyfikacji należy:
 1. W programie BeSTi@ za pomocą przycisku „Wyślij/Odbierz” pobrać i przetworzyć przesłane w dniu dzisiejszym wiadomości. Przesłane zostały trzy paczki: słownik klasyfikacji budżetowej, słownik reguł kontrolnych oraz paczka o nazwie „Poprawki w wydrukach związane ze zmianami w klasyfikacji budżetowej” zawierającą aktualizację wydruków. Po zakończeniu operacji należy zamknąć i ponownie uruchomić aplikację.
 2. W programie SJO BeSTi@ pobrać przesłane w dniu dzisiejszym wiadomości. Przesłane zostały dwie paczki: słownik klasyfikacji budżetowej oraz słownik reguł kontrolnych. Przetwarzanie paczek inicjuje się samoistnie po uruchomieniu programu. W przypadku wystąpienia problemu z przetworzeniem należy przeprowadzić tę operację ręcznie, wybierając ścieżkę Administracja -> Klasyfikacja/Reguły kontrolne -> Plik -> Importuj z serwera dystrybucyjnego. Po zakończeniu operacji należy zamknąć i ponownie uruchomić aplikację.
wtorek 2022-07-05 16:55 - support
Sprawozdanie SP-1 (część B)

Uprzejmie informujemy, że w systemie BeSTi@ udostępniono możliwość sporządzenia sprawozdania SP-1 część B.

Przed przystąpieniem do wypełnienia w/w sprawozdania prosimy o zapoznanie się z:

poniedziałek 2022-07-04 07:58 - support
Schematy postępowania przy przekazywaniu sprawozdań jednostkowych Rb-Z i Rb-N w postaci elektronicznej (poradnik)
W uzupełnieniu zamieszczonych 7.04.2022 wyjaśnień dot. bieżących problemów z obsługą sprawozdań jednostkowych Rb-Z i Rb-N publikujemy poradnik zwierający schematy postępowania przy przekazywaniu tych sprawozdań w postaci elektronicznej. Poradnik_przekazywanie_jednostkowych_RbZ_RbN
poniedziałek 2022-07-04 07:55 - support
Wyjaśnienia dot. bieżących problemów z obsługą sprawozdań jednostkowych Rb-Z, Rb-N
Szanowni Państwo, W związku z bardzo licznymi, powtarzającymi się pytaniami przekazywanymi w zgłoszeniach telefonicznych, dotyczącymi kwestii wprowadzonego z początkiem 2022 r. wymogu podpisu elektronicznego na sprawozdaniach jednostkowych w zakresie operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ) przedstawiamy najważniejsze informacje formalne i techniczne, które mogą Państwu pomóc w prawidłowym przekazaniu sprawozdań.   Wymogi dotyczące sprawozdań z operacji finansowych: Wszystkie sprawozdania w zakresie operacji finansowych Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ sporządzane za okresy 2022 r. i kolejne przez: 1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 2) samorządowe jednostki z osobowością prawną muszą zostać sporządzone w formie elektronicznej oraz muszą być opatrzone podpisami elektronicznymi.   Samorządowe jednostki z osobowością prawną (takie jak instytucje kultury oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej) mają obowiązek stosowania plików w formacie XLS z podpisami elektronicznymi zewnętrznymi – nie są objęte systemem sprawozdawczości jednostkowej SJO BeSTi@, natomiast jednostki organizacyjne JST (jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe) - mogą przekazywać sprawozdania z wykorzystaniem:
 • aplikacji SJO Besti@ / BeSTi@ (sprawozdania te muszą zostać opatrzone podpisami elektronicznymi złożonymi z wykorzystaniem funkcji tych aplikacji).
 • plików elektronicznych sporządzonych z wykorzystaniem systemów firm trzecich o ile pliki te spełniają warunki określone w rozporządzeniu tj.:
  • są zgodne ze strukturami udostępnionymi na stronie podmiotowej BIP MF
  • są opatrzone podpisami elektronicznymi
  Kwestia sposobu dołączenia podpisów elektronicznych nie jest wprost wskazana w rozporządzeniu, stąd możliwe są dwa rozwiązania:
 • zastosowanie (o ile to technicznie wykonalne w aplikacji zewnętrznej) mechanizmu identycznego jak w systemie SJO BeSTi@ - umieszczającego podpisy zgodnie z definicją struktur wejścia-wyjścia opisaną w dokumentacji
 • zastosowanie podpisów zewnętrznychdo plików XML zawierających postać elektroniczną sprawozdania.
  Więcej szczegółów dotyczących zasad przekazywania sprawozdań z operacji finansowych znajdą Państwo w poradniku „Schematy postępowania przy przekazywaniu sprawozdań jednostkowych Rb-Z i Rb-N w postaci elektronicznej”, który ukaże się w odrębnym komunikacie   Problemy związane z instalacją systemu SJO BeSTI@ Zadanie to powinno zostać wykonane przez pracownika jednostki organizacyjnej lub informatyka obsługującego jednostkę organizacyjną. Pliki instalacyjne systemu można pobrać z: https://budzetjst.pl/pobieranie/wersje-instalacyjne-uaktualnienia-pliki/sjo-bestia/   Dokumentacja systemu dostępna jest w: https://budzetjst.pl/pobieranie/dokumentacja/sjo-bestia/ W razie problemów rekomendujemy zapoznanie się z rozwiązaniami w zakresie najczęściej zadawanych pytań w tym zakresie dostępnych w https://budzetjst.pl/instalacja-aktualizacja-sjo-bestii-najczestsze-pytania/   Problemy związane z instalacją  użytkowaniem oprogramowania obsługującego podpis kwalifikowany Przed użyciem podpisu elektronicznego w systemie BeSTi@/SJO należy upewnić się, że proces składanie podpisów elektronicznych oraz weryfikowania podpisów elektronicznych działa poprawnie poza środowiskiem systemu BeSTi@/SJO.
 1. Pomoc w powyższym zakresie świadczą dostawcy podpisu elektronicznego
 2. Lista głównych dostawców podpisów kwalifikowanych: https://www.nccert.pl/uslugi.htm
  Problemy związane z importem sprawozdań z systemów trzecich   Należy upewnić się u producenta systemu, czy format eksportowanych z tych systemów plików jest w pełni zgodny z wymogami opisanymi w Specyfikacji wejścia wyjścia (https://budzetjst.pl/pobieranie/dokumentacja/bestia/) włącznie z odpowiednią, specyficzną lokalizacją podpisu wewnątrz pliku xml.   Ponadto przypominamy, iż: 1)      Pierwszą pomoc w trakcie pracy z programem stanowią instrukcje użytkownika i administratora, które zawierają pełny opis aplikacji oraz procedur (https://budzetjst.pl/pobieranie/dokumentacja/ ) 2)      jeśli w instrukcji nie znajdziecie Państwo potrzebnych informacji, należy poszukać odpowiedzi w dziale FAQ (często zadawane pytania) https://budzetjst.pl/pytania/ 3)      w kolejnym kroku należy skontaktować się z informatykiem obsługującym Państwa jednostkę   Co do zasady kontakt z Działem Wsparcia Technicznego (pomocą techniczną) powinien nastąpić dopiero wówczas gdy wszystkie wyżej wymienione działania - w szczególności podjęte przez służby informatyczne jednostki samorządu terytorialnego - nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.   Ponadto uprzejmie przypominamy, że poniższe zagadnienia nie są objęte zakresem pomocy technicznej systemów BeSTI@/SJO BeSTi@:
 • Instalacja oprogramowania do obsługi podpisów elektronicznych, składanie podpisów elektronicznych poza systemem BeSTi@/SJO BeSTi@, weryfikowanie podpisów elektronicznych poza systemem BeSTi@/SJO BeSTi@, oraz wszelkie inne kwestie dot. sposobów użytkowania oprogramowania do weryfikacji podpisów elektronicznych poza systemem BeSTi@/SJO BeSTi@
 • Wykonanie instalacji oprogramowania SJO BeSTi@ lub BeSTi@ w jednostce organizacyjnej
 • Sprawdzanie struktury pliku XML wygenerowanego z programów firm trzecich zawierającego sprawozdania Rb-Z i Rb-N jednostek organizacyjnych i diagnozowanie niezgodności z obowiązującym schematem XSD
i w związku z tym mogą być załatwiane w ostatniej kolejności.  
środa 2022-04-27 12:52 - support
Wyjaśnienia dot. środków z Funduszu Pomocy dla JST na dodatkowe zadania oświatowe
Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki przygotowane zostały wyjaśnienia dotyczące środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Z wyjaśnieniami można zapoznać się na stronie internetowej zarówno Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyjasnienia-dotyczace-srodkow-z-funduszu-pomocy-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-na-dodatkowe-zadania-oswiatowe jak również Ministerstwa Finansów:   https://www.gov.pl/web/finanse/wyjasnienia-dotyczace-srodkow-z-funduszu-pomocy-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-na-dodatkowe-zadania-oswiatowe
środa 2022-04-13 15:12 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.030.01.10
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.030.01.10 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: 1.       W mechanizmie dodawania podpisów z listy sprawozdań umożliwiono podpisywanie sprawozdań z wielu jednostek 2.       Przy wyborze roli podpisu sprawdzania, przy dodawaniu podpisów z listy sprawozdań, wyłączono sprawdzenie zgodności nazwiska uzyskanego z certyfikatu z zapisanym w danych jednostki
wtorek 2022-04-05 11:00 - support
Usprawnienia procesu podpisywania sprawozdań jednostkowych.

W celu usprawnienia procesu podpisywania sprawozdań jednostkowych (w szczególności Rb-Z i Rb-N jednostek budżetowych) wprowadzono do systemów BeSTi@ oraz SJO BeSTi@ następujące zmiany :

 1. Wyłączono walidację użycia tego samego certyfikatu do podpisu sprawozdań więcej niż jednej jednostki.
 2. Wyłączono weryfikację zgodności nazwiska odczytanego z certyfikatu podpisu elektronicznego z informacjami zapisanymi w module „Administracja” systemu Bestia/SJO BeSTi@.

Powyższe zmiany będą szczególnie przydatne w jednostkach obsługujących (zapewniających wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy) korzystających z systemu SJO BeSTi@ lub BeSTi@.

Jednocześnie informujemy, że podpis pod sprawozdaniem powinna złożyć osoba do tego uprawniona, zaś weryfikacja prawidłowości podpisu (w tym sprawdzenie czy sprawozdanie zostało podpisane przez uprawnioną osobę) należy do obowiązków odbiorcy sprawozdań jednostkowych.

piątek 2022-04-01 09:37 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.030.00.10
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.030.00.10 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany:
  1. Sprawozdanie Rb-30s dostosowano do najnowszego rozporządzenia
  2. Zmieniono formatkę poprzedzającej złożenie podpisu (zgody).
  3. W sprawozdaniach budżetowych zmieniono okno wyboru roli podpisującego
  4. Poprawiono stopki sprawozdań budżetowych na wydrukach oraz xslt
  5. Zwiększono zakres informacji zapisywanych do dziennika zdarzeń
czwartek 2022-03-24 13:52 - support
Zasady weryfikacji w systemie BeSTi@ dochodów ujmowanych w § 027 (aktualizacja 24.03.2022 r.)
W nawiązaniu do informacji dot. zasady weryfikacji w systemie BeSTi@ dochodów ujmowanych w § 027 informujemy, iż udziały gmin w opłacie alkoholowej winny być klasyfikowane w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”. Począwszy od 2022 r. w informacjach o udziałach w opłacie alkoholowej za II kwartał 2022 r. (i okresy kolejne) publikowanych na stronie MF zawarta będzie następująca klasyfikacja: rozdział 75618 § 0270 Ponadto informujemy, że następne przekazanie przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy opłaty alkoholowej do gmin nastąpi w kwietniu 2022 r., w związku z czym, w sprawozdaniach Rb-27S za I kwartał 2022 r. wskazana klasyfikacja nie będzie w żaden sposób weryfikowana. Wobec powyższego - począwszy od II kwartału 2022 r. - wdrożona zostanie w systemie BeSTi@ reguła kontrolna weryfikująca zgodność wielkości dochodów wykonanych dot. udziału jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wykazywanych w sprawozdaniu Rb-27S z kwotami opublikowanymi na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 załącznika Nr 37 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem nie tylko paragrafu, ale również działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. W przypadku stwierdzenia różnic system BeSTi@ będzie zgłaszać błąd uniemożliwiający wysyłkę sprawozdania (z uwagi na niezgodność z ww. przepisem). Jednocześnie przypominamy o potrzebie dostosowania – najpóźniej do 30 czerwca br.  - klasyfikacji budżetowej tego źródła dochodów w budżetach i planach finansowych.