wtorek 2023-03-14 14:10 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.15.18
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.15.18. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany:
  1. Poprawiono mechanizm importu pozycji sprawozdania Rb-27s z pliku XML
poniedziałek 2023-03-13 14:51 - support
Obsługa sprawozdań Rb-34s w I kwartale 2023 r.
Szanowni Państwo, w celu poprawnego sporządzenia sprawozdań Rb-34S za I kwartał 2023 r. przypominamy o konieczności weryfikacji w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@ listy jednostek (moduł „Administracja”, gałąź „Jednostki”). Przypominamy, iż począwszy od okresów sprawozdawczych roku 2023, uległ zmianie sposób wprowadzania informacji o rachunkach o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (rachunki oświatowe) w słowniku jednostek, na podstawie których oba systemy generują formatki sprawozdań Rb-34S. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dodawania ww. rachunków w systemie BeSTi@ opisane zostały w poradniku „Zmiany w obsłudze jednostek, w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@, od wersji 7.039.00.16 – poradnik użytkownika” w pkt 4. lit. b. Poradnik dostępny jest na stronie internetowej www.budzetjst.pl pod adresem https://budzetjst.pl/zmiany-w-obsludze-sprawozdan-poradnik-i-szczegolowy-przewodnik-krok-po- kroku/
piątek 2023-03-10 15:28 - support
Ministerstwo Finansów przypomina o konieczności dokonywania zgłoszeń numerów rachunków bankowych lub ich aktualizacji
Ministerstwo Finansów przypomina o konieczności dokonywania zgłoszeń numerów rachunków bankowych lub ich aktualizacji, na formularzu NIP-2 (14), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz. U z 2021 poz. 1404, z późn. zm.). We wskazanym formularzu określono rodzaj rachunku bankowego właściwy do dystrybuowania dochodów jednostek. Zgłoszeń rachunków bankowych nie należy dokonywać w żadnej innej formie niż na wskazanym w ww. rozporządzeniu - formularzu NIP-2 (14), w części C3 Rachunek Jednostki Samorządu Terytorialnego - właściwy do odprowadzenia środków pobranych przez urzędy skarbowe na podstawie odrębnych przepisów. Na wskazany rachunek będą przekazywane zarówno dochody z udziałów w podatkach PIT i CIT oraz dochody PCC, SD i KP. Jednocześnie informujemy, że ze względów technicznych powyższy rachunek będzie przekazywana również opłata od napojów alkoholowych (ALK).
czwartek 2023-02-16 13:59 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.11.18
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.11.18. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany: 1. Wyrównanie do wersji 7.048.11.18 systemu BeSTi@
poniedziałek 2023-02-13 14:28 - support
Odpowiedzi na aktualnie często zadawane pytania
Szanowni Państwo, uprzejmie ponawiamy prośbę o zapoznawanie się na bieżąco z komunikatami zamieszczanymi na portalu budzetsjt.pl w aktualnościach, w sekcji często zadawanych pytań oraz treściami w zamieszczonych na portalu dokumentacji systemów oraz poradnikach. Bardzo duża część odpowiedzi na Państwa pytania zawarta jest w tych materiałach. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na kilka najczęściej powtarzających się aktualnie pytań.   Co zrobić, gdy w SJO BeSTii nie widzę żadnych jednostek? W takiej sytuacji należy poprosić jednostkę nadrzędną o wygenerowanie i przesłanie pliku xml z odpowiednimi danymi jednostki. Po otrzymaniu pliku należy przejść do modułu Administracja, ustawić się na gałęzi Jednostki, przejść do zakładki Plik i wybrać opcję Import z pliku xml. Po pojawieniu się jednostki na liście należy przejść do modułu Sprawozdania, kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwie okresu sprawozdawczego i wybrać opcję „Uzupełnij sprawozdania”. Co zrobić, gdy w SJO BeSTii nie widzę żadnych sprawozdań? W pierwszej kolejności należy upewnić się, że w systemie znajdują się dane dotyczące jednostki – czyli jednostka jest widoczna w oknie kontekstowym po prawej stronie (opis dodania jednostki znajduje się powyżej). Należy zwrócić uwagę, by była ona zaznaczona na liście. Jeśli po spełnieniu tych warunków nadal nie widać dokumentów, należy przejść do modułu Sprawozdania, kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwie okresu sprawozdawczego i wybrać opcję „Uzupełnij sprawozdania”. Jak od roku 2023 stworzyć jednostkę budżetową urzędu? Od roku 2023 nie będzie możliwości utworzenia dla urzędu jednostki budżetowej ani jednostki o typie organ. Sprawozdania dla nich będą od tej pory funkcjonowały jako jedno sprawozdanie jednostkowe (znajdujące się w gałęzi „Sprawozdania jednostkowe”), przypisane do głównej JST. W związku z tymi obsługiwane będzie ono jedynie w programie BeSTi@ (w SJO BeSTii nie będzie już można pracować na jednostkach urzędu). Więcej informacji na ten temat znajduje się w poradniku. Jak dodać sprawozdanie Rb-34s za IV Kwartał 2022? Aby sprawozdanie Rb-34s mogło pojawić się na liście, w bazie musi znajdować się jednostka o typie „Rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp”. Jeżeli jednostka taka nie znajduje się na liście jednostek w module Administracja, należy poprosić jednostkę nadrzędną o wygenerowanie i przesłanie pliku xml z odpowiednimi danymi. Następnie należy zaimportować plik zgodnie z instrukcją powyżej i uzupełnić sprawozdania. UWAGA: od roku 2023 nie będzie już możliwości tworzenia jednostek o tym typie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w poradniku. Jak wypełnić kolumny „Skutki” i „Wydatki niewygasające” za IV Kwartał 2022? Kolumny „Skutki” w Rb-27s oraz „Wydatki niewygasające” w Rb-28s dostępne są jedynie dla jednostki o typie „Organ” i agregowane później do sprawozdania zbiorczego. Takie działanie obowiązuje do końca roku sprawozdawczego 2022. Więcej informacji na ten temat znajduje się w poradniku. Jeżeli w systemie BeSTi@ nie ma zamkniętej systemowo jednostki o typie „Organ”, należy w module Administracja dodać taką jednostkę, klikając na przycisk „Nowy” i wybierając odpowiedni typ jednostki – „Organ”. Po zapisaniu zmian należy przejść do IV Kwartału, kliknąć na nazwie okresu prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Uzupełnij sprawozdania”. Jak wypełnić sprawozdania za IV Kwartał dla Związków? Aby prawidłowo wypełnić sprawozdania zbiorcze, które podlegają agregacji, należy najpierw wypełnić sprawozdania jednostkowe. Jeżeli w systemie nie ma zamkniętej systemowo jednostki o typie „Organ”, należy w module Administracja dodać taką jednostkę, klikając na przycisk „Nowy” i wybierając odpowiedni typ jednostki – „Organ”. Po zapisaniu zmian należy przejść do IV Kwartału, kliknąć na nazwie okresu prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Uzupełnij sprawozdania”. Po wypełnieniu sprawozdań jednostkowych należy zagregować je do sprawozdania zbiorczego.
piątek 2023-02-10 11:21 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.10.18
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.10.18. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany: 1. Wyrównanie do wersji 7.048.10.18 systemu BeSTi@
środa 2023-02-08 10:31 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.09.18
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.09.18. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany: 1. Wyrównanie do wersji 7.048.09.18 systemu BeSTi@
poniedziałek 2023-02-06 15:07 - support
Ważne zasady udzielania pomocy technicznej
Szanowni Państwo, Aby usprawnić działania Pomocy Technicznej (Help-Desk) i dzięki temu umożliwić uzyskanie szybkiej pomocy wszystkim, którzy borykają się z istotnymi problemami, które rzeczywiście WYMAGAJĄ naszych działań jako wykonawcy utrzymującego systemy BeSTi@ i SJO BeSTi@ gorąco apelujemy do Państwa o:   1. W pierwszej kolejności zapoznawanie się na bieżąco z komunikatami zamieszczanymi na portalu budzetsjt.pl w aktualnościach, w sekcji często zadawanych pytań oraz o poszukiwanie rozwiązań swoich problemów w zamieszczonych na portalu dokumentacji systemów oraz poradnikach. Bardzo duża część odpowiedzi na Państwa pytania zawarta jest w tych materiałach. Prosimy o wyrozumiałość, jeśli będziemy Państwa odsyłać do tych materiałów w przypadku, gdy odpowiedzi na Państwa pytania są w nich zawarte.   2. W przypadku pytań i wątpliwości stricte merytorycznych, a nie związanych z funkcjonowaniem systemów – o wyjaśnianie takich zagadnień w pierwszej kolejności z właściwą Regionalną Izbą Obrachunkową. Nie jesteśmy uprawnieni do podejmowania decyzji i oceny co do prawidłowości formalnej czy merytorycznej Państwa działań.   3. W przypadku problemów technicznych, w szczególności związanych z instalacją i konfiguracją systemów, problemami ze standardowym oprogramowaniem systemowym, serwerem baz danych SQL czy narzędziami do składania podpisów elektronicznych – o zapoznanie się z instrukcją administratora i sekcją często zadawanych pytań na portalu budzetjst.pl i podjęcie próby rozwiązania problemów ze wsparciem własnych służb informatycznych a w przypadku jednostek organizacyjnych – o uzyskanie takiego wsparcia od macierzystej jst. Duża część tych problemów nie wymaga znajomości specyfiki systemu BeSTi@ i SJO BeSTi@ tylko podstawowej wiedzy w zakresie administrowania systemami IT.   4. Przy zgłaszaniu (potencjalnie) błędnego działania systemów – prosimy o przekazywanie opisów i okoliczności takich błędów w sposób jak najbardziej szczegółowy, jasny i rzetelny, w tym podawanie „ścieżki dojścia” do danego problemu czyli jakie dane wejściowe przy wykonaniu określonej funkcji powodują błędną sytuację lub komunikat błędu (z podaniem szczegółów tego komunikatu). Dokładany opis zgłoszenia w znacznym stopniu przyspieszy naszą reakcję i nie będzie wymagało kolejnych kontaktów celem doszczegółowienia zgłoszenia.   5. Rozpoczynanie pracy mającej na celu wywiązanie się z obowiązków w zakresie sprawozdawczości tak szybko, jak tylko możliwe – aby było możliwe rozwiązanie ewentualnych problemów i niejasności w terminach umożliwiających Państwu dotrzymanie wyznaczonych terminów.     Szczególnie w trakcie spiętrzenia zgłoszeń istotna jest właściwa ich priorytetyzacja – dlatego prosimy o konsekwentne przestrzeganie powyższych zasad. Jak zwykle dokładamy wszelkich starań, aby móc udzielić skutecznej pomocy jak największej liczbie użytkowników, ale nie jest możliwe aby przy takim spiętrzeniu każdy z Państwa mógł uzyskać na bieżąco kompleksową pomoc, której oczekuje, jednakże zgodnie z zapisami umowy liczba linii telefonicznych jak i osób pracujących w help-desku ma swoje ograniczenia.
poniedziałek 2023-02-06 09:22 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.07.18
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.07.18. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany: 1.       Poprawiono mechanizm agregacji sprawozdań Rb-30s oraz Rb-34s