czwartek 2023-04-06 11:24 - support
Import sprawozdań Rb-34s z programów zewnętrznych
Szanowni Państwo, wobec licznych pytań o import sprawozdań Rb-34s z programów zewnętrznych za okres I kwartał 2023 przypominamy, że od tego okresu generowane są one dla jednostek budżetowych. W związku z tym w importowanych plikach XML należy określać typ jednostki jako <Typ>JB</Typ>, nie jak dotychczas jako <Typ>WRSJO</Typ>. Plik posiadający nieodpowiedni typ nie będzie zaimportowany do SJO BeSTii. W celu przygotowania odpowiedniego pliku należy skontaktować się ze Wsparciem Technicznym programu zewnętrznego.
  Jak samodzielnie sprawdzić, czy dane w importowanym pliku są prawidłowe? 1. W programie SJO BeSTi@ przejść do zakładki Sprawozdania, następnie podświetlić sprawozdanie Rb-34s na liście dokumentów. 2. Przejść do zakładki Plik, wybrać opcję Eksport do pliku XML i zapisać wybrane sprawozdanie na dysku. 3. Wyeksportowany na dysk plik należy otworzyć (na przykład za pomocą notatnika lub przeglądarki internetowej). 4. Plik importowany należy otworzyć w analogiczny sposób. 5. Po otwarciu obu dokumentów należy porównać znajdujące się w nich dane w sekcji . Jeżeli dane - takie jak na przykład typ jednostki - różnią się w obu plikach, należy skontaktować się ze Wsparciem Technicznym programu zewnętrznego w celu pomocy w odpowiednim przygotowaniu pliku, by umożliwić jego import do SJO BeSTii.
środa 2023-04-05 09:19 - support
Co zrobić, gdy w SJO BeSTii nie generuje się sprawozdanie Rb-34s?
https://budzetjst.pl/pytania/co-zrobic-gdy-nie-generuje-sie-sprawozdanie-rb-34s/
wtorek 2023-04-04 14:18 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.052.01.21
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.052.01.21. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany: 1. Wyrównanie do wersji 7.052.01.21 systemu BeSTi@
poniedziałek 2023-04-03 13:41 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.052.00.21
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.052.00.21. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany: 1. Udostępniono opcję masowego importu sprawozdań ze wskazanego folderu na dysku. W przypadku gdy importowane jest sprawozdanie Rb-50x oraz Rb-27ZZ a nie istnieje takie to przed importem generowana jest odpowiednia metryka.
wtorek 2023-03-14 14:10 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.15.18
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.15.18. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany:
  1. Poprawiono mechanizm importu pozycji sprawozdania Rb-27s z pliku XML
poniedziałek 2023-03-13 14:51 - support
Obsługa sprawozdań Rb-34s w I kwartale 2023 r.
Szanowni Państwo, w celu poprawnego sporządzenia sprawozdań Rb-34S za I kwartał 2023 r. przypominamy o konieczności weryfikacji w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@ listy jednostek (moduł „Administracja”, gałąź „Jednostki”). Przypominamy, iż począwszy od okresów sprawozdawczych roku 2023, uległ zmianie sposób wprowadzania informacji o rachunkach o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (rachunki oświatowe) w słowniku jednostek, na podstawie których oba systemy generują formatki sprawozdań Rb-34S. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dodawania ww. rachunków w systemie BeSTi@ opisane zostały w poradniku „Zmiany w obsłudze jednostek, w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@, od wersji 7.039.00.16 – poradnik użytkownika” w pkt 4. lit. b. Poradnik dostępny jest na stronie internetowej www.budzetjst.pl pod adresem https://budzetjst.pl/zmiany-w-obsludze-sprawozdan-poradnik-i-szczegolowy-przewodnik-krok-po- kroku/
piątek 2023-03-10 15:28 - support
Ministerstwo Finansów przypomina o konieczności dokonywania zgłoszeń numerów rachunków bankowych lub ich aktualizacji
Ministerstwo Finansów przypomina o konieczności dokonywania zgłoszeń numerów rachunków bankowych lub ich aktualizacji, na formularzu NIP-2 (14), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz. U z 2021 poz. 1404, z późn. zm.). We wskazanym formularzu określono rodzaj rachunku bankowego właściwy do dystrybuowania dochodów jednostek. Zgłoszeń rachunków bankowych nie należy dokonywać w żadnej innej formie niż na wskazanym w ww. rozporządzeniu - formularzu NIP-2 (14), w części C3 Rachunek Jednostki Samorządu Terytorialnego - właściwy do odprowadzenia środków pobranych przez urzędy skarbowe na podstawie odrębnych przepisów. Na wskazany rachunek będą przekazywane zarówno dochody z udziałów w podatkach PIT i CIT oraz dochody PCC, SD i KP. Jednocześnie informujemy, że ze względów technicznych powyższy rachunek będzie przekazywana również opłata od napojów alkoholowych (ALK).
czwartek 2023-02-16 13:59 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.11.18
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.11.18. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany: 1. Wyrównanie do wersji 7.048.11.18 systemu BeSTi@
poniedziałek 2023-02-13 14:28 - support
Odpowiedzi na aktualnie często zadawane pytania
Szanowni Państwo, uprzejmie ponawiamy prośbę o zapoznawanie się na bieżąco z komunikatami zamieszczanymi na portalu budzetsjt.pl w aktualnościach, w sekcji często zadawanych pytań oraz treściami w zamieszczonych na portalu dokumentacji systemów oraz poradnikach. Bardzo duża część odpowiedzi na Państwa pytania zawarta jest w tych materiałach. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na kilka najczęściej powtarzających się aktualnie pytań.   Co zrobić, gdy w SJO BeSTii nie widzę żadnych jednostek? W takiej sytuacji należy poprosić jednostkę nadrzędną o wygenerowanie i przesłanie pliku xml z odpowiednimi danymi jednostki. Po otrzymaniu pliku należy przejść do modułu Administracja, ustawić się na gałęzi Jednostki, przejść do zakładki Plik i wybrać opcję Import z pliku xml. Po pojawieniu się jednostki na liście należy przejść do modułu Sprawozdania, kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwie okresu sprawozdawczego i wybrać opcję „Uzupełnij sprawozdania”. Co zrobić, gdy w SJO BeSTii nie widzę żadnych sprawozdań? W pierwszej kolejności należy upewnić się, że w systemie znajdują się dane dotyczące jednostki – czyli jednostka jest widoczna w oknie kontekstowym po prawej stronie (opis dodania jednostki znajduje się powyżej). Należy zwrócić uwagę, by była ona zaznaczona na liście. Jeśli po spełnieniu tych warunków nadal nie widać dokumentów, należy przejść do modułu Sprawozdania, kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwie okresu sprawozdawczego i wybrać opcję „Uzupełnij sprawozdania”. Jak od roku 2023 stworzyć jednostkę budżetową urzędu? Od roku 2023 nie będzie możliwości utworzenia dla urzędu jednostki budżetowej ani jednostki o typie organ. Sprawozdania dla nich będą od tej pory funkcjonowały jako jedno sprawozdanie jednostkowe (znajdujące się w gałęzi „Sprawozdania jednostkowe”), przypisane do głównej JST. W związku z tymi obsługiwane będzie ono jedynie w programie BeSTi@ (w SJO BeSTii nie będzie już można pracować na jednostkach urzędu). Więcej informacji na ten temat znajduje się w poradniku. Jak dodać sprawozdanie Rb-34s za IV Kwartał 2022? Aby sprawozdanie Rb-34s mogło pojawić się na liście, w bazie musi znajdować się jednostka o typie „Rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp”. Jeżeli jednostka taka nie znajduje się na liście jednostek w module Administracja, należy poprosić jednostkę nadrzędną o wygenerowanie i przesłanie pliku xml z odpowiednimi danymi. Następnie należy zaimportować plik zgodnie z instrukcją powyżej i uzupełnić sprawozdania. UWAGA: od roku 2023 nie będzie już możliwości tworzenia jednostek o tym typie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w poradniku. Jak wypełnić kolumny „Skutki” i „Wydatki niewygasające” za IV Kwartał 2022? Kolumny „Skutki” w Rb-27s oraz „Wydatki niewygasające” w Rb-28s dostępne są jedynie dla jednostki o typie „Organ” i agregowane później do sprawozdania zbiorczego. Takie działanie obowiązuje do końca roku sprawozdawczego 2022. Więcej informacji na ten temat znajduje się w poradniku. Jeżeli w systemie BeSTi@ nie ma zamkniętej systemowo jednostki o typie „Organ”, należy w module Administracja dodać taką jednostkę, klikając na przycisk „Nowy” i wybierając odpowiedni typ jednostki – „Organ”. Po zapisaniu zmian należy przejść do IV Kwartału, kliknąć na nazwie okresu prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Uzupełnij sprawozdania”. Jak wypełnić sprawozdania za IV Kwartał dla Związków? Aby prawidłowo wypełnić sprawozdania zbiorcze, które podlegają agregacji, należy najpierw wypełnić sprawozdania jednostkowe. Jeżeli w systemie nie ma zamkniętej systemowo jednostki o typie „Organ”, należy w module Administracja dodać taką jednostkę, klikając na przycisk „Nowy” i wybierając odpowiedni typ jednostki – „Organ”. Po zapisaniu zmian należy przejść do IV Kwartału, kliknąć na nazwie okresu prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Uzupełnij sprawozdania”. Po wypełnieniu sprawozdań jednostkowych należy zagregować je do sprawozdania zbiorczego.
piątek 2023-02-10 11:21 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.10.18
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.10.18. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany: 1. Wyrównanie do wersji 7.048.10.18 systemu BeSTi@