wtorek 2023-03-14 14:11 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.15.18
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.15.18 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany:
  1. Poprawiono mechanizm agregacji sprawozdania Rb-Z
  2. Poprawiono mechanizm importu pozycji sprawozdania Rb-27s z pliku XML
poniedziałek 2023-03-13 14:51 - support
Obsługa sprawozdań Rb-34s w I kwartale 2023 r.
Szanowni Państwo, w celu poprawnego sporządzenia sprawozdań Rb-34S za I kwartał 2023 r. przypominamy o konieczności weryfikacji w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@ listy jednostek (moduł „Administracja”, gałąź „Jednostki”). Przypominamy, iż począwszy od okresów sprawozdawczych roku 2023, uległ zmianie sposób wprowadzania informacji o rachunkach o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (rachunki oświatowe) w słowniku jednostek, na podstawie których oba systemy generują formatki sprawozdań Rb-34S. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dodawania ww. rachunków w systemie BeSTi@ opisane zostały w poradniku „Zmiany w obsłudze jednostek, w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@, od wersji 7.039.00.16 – poradnik użytkownika” w pkt 4. lit. b. Poradnik dostępny jest na stronie internetowej www.budzetjst.pl pod adresem https://budzetjst.pl/zmiany-w-obsludze-sprawozdan-poradnik-i-szczegolowy-przewodnik-krok-po- kroku/
piątek 2023-03-10 15:28 - support
Ministerstwo Finansów przypomina o konieczności dokonywania zgłoszeń numerów rachunków bankowych lub ich aktualizacji
Ministerstwo Finansów przypomina o konieczności dokonywania zgłoszeń numerów rachunków bankowych lub ich aktualizacji, na formularzu NIP-2 (14), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz. U z 2021 poz. 1404, z późn. zm.). We wskazanym formularzu określono rodzaj rachunku bankowego właściwy do dystrybuowania dochodów jednostek. Zgłoszeń rachunków bankowych nie należy dokonywać w żadnej innej formie niż na wskazanym w ww. rozporządzeniu - formularzu NIP-2 (14), w części C3 Rachunek Jednostki Samorządu Terytorialnego - właściwy do odprowadzenia środków pobranych przez urzędy skarbowe na podstawie odrębnych przepisów. Na wskazany rachunek będą przekazywane zarówno dochody z udziałów w podatkach PIT i CIT oraz dochody PCC, SD i KP. Jednocześnie informujemy, że ze względów technicznych powyższy rachunek będzie przekazywana również opłata od napojów alkoholowych (ALK).
wtorek 2023-03-07 17:00 - support
Środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wykorzystania środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych

Ministerstwo Finansów przypomina, że znowelizowana ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wprowadziła m.in. zmiany w zakresie wykorzystania i zwrotu odsetek od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 14 ust. 4d ww. ustawy, co do zasady, niewykorzystane odsetki podlegają zwrotowi na rachunek, z którego otrzymano środki z Funduszu, jednakże ta zasada nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z ww. przepisem, dokonują ewentualnych zwrotów niewykorzystanych odsetek od środków z Funduszu na rachunek właściwego wojewody.

Stosownie do art. 14 ust. 4c ww. ustawy, jednostki sektora finansów publicznych odsetki od środków z Funduszu zgromadzonych na wydzielonym rachunku przeznaczają na finansowanie zadań, określonych w art. 14 ust. 1 tej ustawy. Ustawodawca nie ograniczył więc przeznaczenia odsetek na finansowanie jednego zadania, na które jednostka otrzymała środki z Funduszu.

Jednocześnie przypominamy, że w znowelizowanej ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dodano m.in. art. 50 ust. 4, który odmiennie reguluje kwestię zwrotu środków z Funduszu na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 30 września 2023 r., zwracają środki z Funduszu niewykorzystane do dnia 31 sierpnia 2023 r., na wydzielony rachunek Funduszu. W odniesieniu do tych środków nie stosuje się przepisu art. 14 ust.18 ww. ustawy.

piątek 2023-02-24 11:23 - support
Informacja o (nie)wykorzystanych środkach z Funduszu Pomocy wg stanu na 31.12.2022
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wyjasnienia-dotyczace-srodkow-z-funduszu-pomocy-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-na-dodatkowe-zadania-oswiatowe opublikowano komunikat dotyczący informacji o wykorzystanych środkach z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych wraz ze wzorem do ewentualnego wypełnienia i przesłania na wskazaną w tym komunikacie skrytkę ePUAP. Wzór ten jest przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, które wg stanu na 31 grudnia 2022 r. nie wykorzystały w pełnej wysokości środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych oraz jeszcze nie złożyły Ministrowi Finansów informacji o tym fakcie. Przypominamy, że wzór przeznaczony do sporządzenia informacji o niewykorzystanych środkach na koniec IV kwartału 2022 r. zawierał zarówno informację o niewykorzystanych jak i wykorzystanych środkach otrzymanych z Funduszu. Zgodnie z opinią resortu właściwego w sprawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy […] oraz resortu właściwego w sprawie realizowanych dodatkowych zadań oświatowych, wprowadzony obowiązek składania do 1 marca 2023 roku informacji dotyczących niewykorzystanych w 2022 roku środków oznacza, że sprawozdania złożone w/w zakresie na poprzednim wzorze w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 28 lutego br. wyczerpują znamiona tego przepisu (art. 50) i są realizacją woli ustawodawcy.
środa 2023-02-22 14:50 - support
Obsługa sprawozdań Rb-Z oraz Rb-N jednostek z osobowością prawną
Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy dokumentację zawierającą zasady dotyczące obsługi sprawozdań jednostek z osobowością prawną. Zaznaczamy również, że w przypadku poradnika najistotniejsze kwestie dotyczące JOP znajdują się na stronie 2 i 6. 1. Sporządzanie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych 2. Schematy postępowania przy przekazywaniu sprawozdań jednostkowych Rb-Z i Rb-N w postaci elektronicznej (poradnik) UWAGA: w sytuacji wystąpienia problemów z wgraniem sprawozdań do systemu, prosimy zapoznać się z instrukcją - Problem z importem sprawozdań Rb-N, Rb-Z i Rb-UZ dla JOP.
czwartek 2023-02-16 13:59 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.11.18
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.11.18 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: 1. Poprawiono mechanizm ustawienia informacji o umiejscowieniu podpisu z listy sprawozdań: możliwe jest teraz ustawienie na 'Podpis(y) poza systemem' 2. Poprawiono dostępność ponownej wysyłki sprawozdań do GUS
poniedziałek 2023-02-13 14:28 - support
Odpowiedzi na aktualnie często zadawane pytania
Szanowni Państwo, uprzejmie ponawiamy prośbę o zapoznawanie się na bieżąco z komunikatami zamieszczanymi na portalu budzetsjt.pl w aktualnościach, w sekcji często zadawanych pytań oraz treściami w zamieszczonych na portalu dokumentacji systemów oraz poradnikach. Bardzo duża część odpowiedzi na Państwa pytania zawarta jest w tych materiałach. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na kilka najczęściej powtarzających się aktualnie pytań.   Co zrobić, gdy w SJO BeSTii nie widzę żadnych jednostek? W takiej sytuacji należy poprosić jednostkę nadrzędną o wygenerowanie i przesłanie pliku xml z odpowiednimi danymi jednostki. Po otrzymaniu pliku należy przejść do modułu Administracja, ustawić się na gałęzi Jednostki, przejść do zakładki Plik i wybrać opcję Import z pliku xml. Po pojawieniu się jednostki na liście należy przejść do modułu Sprawozdania, kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwie okresu sprawozdawczego i wybrać opcję „Uzupełnij sprawozdania”. Co zrobić, gdy w SJO BeSTii nie widzę żadnych sprawozdań? W pierwszej kolejności należy upewnić się, że w systemie znajdują się dane dotyczące jednostki – czyli jednostka jest widoczna w oknie kontekstowym po prawej stronie (opis dodania jednostki znajduje się powyżej). Należy zwrócić uwagę, by była ona zaznaczona na liście. Jeśli po spełnieniu tych warunków nadal nie widać dokumentów, należy przejść do modułu Sprawozdania, kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwie okresu sprawozdawczego i wybrać opcję „Uzupełnij sprawozdania”. Jak od roku 2023 stworzyć jednostkę budżetową urzędu? Od roku 2023 nie będzie możliwości utworzenia dla urzędu jednostki budżetowej ani jednostki o typie organ. Sprawozdania dla nich będą od tej pory funkcjonowały jako jedno sprawozdanie jednostkowe (znajdujące się w gałęzi „Sprawozdania jednostkowe”), przypisane do głównej JST. W związku z tymi obsługiwane będzie ono jedynie w programie BeSTi@ (w SJO BeSTii nie będzie już można pracować na jednostkach urzędu). Więcej informacji na ten temat znajduje się w poradniku. Jak dodać sprawozdanie Rb-34s za IV Kwartał 2022? Aby sprawozdanie Rb-34s mogło pojawić się na liście, w bazie musi znajdować się jednostka o typie „Rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp”. Jeżeli jednostka taka nie znajduje się na liście jednostek w module Administracja, należy poprosić jednostkę nadrzędną o wygenerowanie i przesłanie pliku xml z odpowiednimi danymi. Następnie należy zaimportować plik zgodnie z instrukcją powyżej i uzupełnić sprawozdania. UWAGA: od roku 2023 nie będzie już możliwości tworzenia jednostek o tym typie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w poradniku. Jak wypełnić kolumny „Skutki” i „Wydatki niewygasające” za IV Kwartał 2022? Kolumny „Skutki” w Rb-27s oraz „Wydatki niewygasające” w Rb-28s dostępne są jedynie dla jednostki o typie „Organ” i agregowane później do sprawozdania zbiorczego. Takie działanie obowiązuje do końca roku sprawozdawczego 2022. Więcej informacji na ten temat znajduje się w poradniku. Jeżeli w systemie BeSTi@ nie ma zamkniętej systemowo jednostki o typie „Organ”, należy w module Administracja dodać taką jednostkę, klikając na przycisk „Nowy” i wybierając odpowiedni typ jednostki – „Organ”. Po zapisaniu zmian należy przejść do IV Kwartału, kliknąć na nazwie okresu prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Uzupełnij sprawozdania”. Jak wypełnić sprawozdania za IV Kwartał dla Związków? Aby prawidłowo wypełnić sprawozdania zbiorcze, które podlegają agregacji, należy najpierw wypełnić sprawozdania jednostkowe. Jeżeli w systemie nie ma zamkniętej systemowo jednostki o typie „Organ”, należy w module Administracja dodać taką jednostkę, klikając na przycisk „Nowy” i wybierając odpowiedni typ jednostki – „Organ”. Po zapisaniu zmian należy przejść do IV Kwartału, kliknąć na nazwie okresu prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Uzupełnij sprawozdania”. Po wypełnieniu sprawozdań jednostkowych należy zagregować je do sprawozdania zbiorczego.
piątek 2023-02-10 11:21 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.10.18
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.10.18 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: 1. Na formatce 'Jednostka organizacyjna' w trybie nadpisywania umożliwiono ustawienie wartości 'Daty od' na wcześniejszą, również wtedy gdy dana jednostka jest już wykorzystywana w dokumentach 2. Na poziomie JST na liście sprawozdań dodano kreator "Uzupełnij sprawozdania JOP". Umożliwia on uzupełnienie listy sprawozdań jednostkowych o sprawozdania JOP, w sytuacji gdy opcja systemowa 'W trakcie uzupełniania sprawozdań nie generuj sprawozdań jednostkowych' jest ustawiona ‘True’ 3. Poprawiono mechanizm porównywania sprawozdań z planami finansowymi (w celu wdrożenia tej poprawki należy odebrać i przetworzyć paczkę wykonawcy w module Komunikacja, przesłaną dnia 09.02.2023 r.)
czwartek 2023-02-09 11:14 - support
Porównanie sprawozdań z planami finansowymi
Szanowni Państwo, w obecnej wersji programu występuje błąd podczas weryfikacji sprawozdań z planami finansowymi. Informujemy, że problem jest nam znany, trwają nad nim prace i zostanie on poprawiony w kolejnej wersji programu.