czwartek 2023-04-06 11:24 - support
Import sprawozdań Rb-34s z programów zewnętrznych
Szanowni Państwo, wobec licznych pytań o import sprawozdań Rb-34s z programów zewnętrznych za okres I kwartał 2023 przypominamy, że od tego okresu generowane są one dla jednostek budżetowych. W związku z tym w importowanych plikach XML należy określać typ jednostki jako <Typ>JB</Typ>, nie jak dotychczas jako <Typ>WRSJO</Typ>. Plik posiadający nieodpowiedni typ nie będzie zaimportowany do SJO BeSTii. W celu przygotowania odpowiedniego pliku należy skontaktować się ze Wsparciem Technicznym programu zewnętrznego.
  Jak samodzielnie sprawdzić, czy dane w importowanym pliku są prawidłowe? 1. W programie SJO BeSTi@ przejść do zakładki Sprawozdania, następnie podświetlić sprawozdanie Rb-34s na liście dokumentów. 2. Przejść do zakładki Plik, wybrać opcję Eksport do pliku XML i zapisać wybrane sprawozdanie na dysku. 3. Wyeksportowany na dysk plik należy otworzyć (na przykład za pomocą notatnika lub przeglądarki internetowej). 4. Plik importowany należy otworzyć w analogiczny sposób. 5. Po otwarciu obu dokumentów należy porównać znajdujące się w nich dane w sekcji . Jeżeli dane - takie jak na przykład typ jednostki - różnią się w obu plikach, należy skontaktować się ze Wsparciem Technicznym programu zewnętrznego w celu pomocy w odpowiednim przygotowaniu pliku, by umożliwić jego import do SJO BeSTii.
wtorek 2023-04-04 14:17 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.052.01.21
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.052.01.21 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: 1. Poprawiono błąd występujący podczas wypełniania sprawozdań ("Brak wiersza w pozycji 0.").
wtorek 2023-04-04 11:28 - support
Komunikat „Brak wiersza w pozycji 0” podczas wypełniania sprawozdań
Szanowni Państwo, w najnowszej wersji programu (7.052.00.21) pojawił się błąd występujący podczas wypełniania sprawozdań ("Brak wiersza w pozycji 0."). Informujemy, że został on zgłoszony i trwają prace nad jego rozwiązaniem.
poniedziałek 2023-04-03 13:42 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.052.00.21
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.052.00.21 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: 1. Zablokowano możliwość wysyłki do GUS dla 4 kwartału gdy nie jest to najnowszy otwarty 4 kwartał 3. Ustawiono datę graniczną 15.04.2023 wysyłki sprawozdań do GUS 4. Na wydrukach jednostkowych JST w miejscu regonu w nagłówku prezentowany jest REGON URZĘDU 5. Przy dodawaniu podpisów do sprawozdań jednostkowych JST oraz na wydrukach sprawozdań jednostkowych JST zmieniono role podpisu na : główny księgowy i kierownik jednostki oraz odpowiednio z upoważnienia głównego księgowego lub kierownika jednostki 6. Sprawozdanie Rb-NDS dostosowano do najnowszego rozporządzenia
wtorek 2023-03-14 14:11 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.15.18
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.15.18 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany:
  1. Poprawiono mechanizm agregacji sprawozdania Rb-Z
  2. Poprawiono mechanizm importu pozycji sprawozdania Rb-27s z pliku XML
poniedziałek 2023-03-13 14:51 - support
Obsługa sprawozdań Rb-34s w I kwartale 2023 r.
Szanowni Państwo, w celu poprawnego sporządzenia sprawozdań Rb-34S za I kwartał 2023 r. przypominamy o konieczności weryfikacji w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@ listy jednostek (moduł „Administracja”, gałąź „Jednostki”). Przypominamy, iż począwszy od okresów sprawozdawczych roku 2023, uległ zmianie sposób wprowadzania informacji o rachunkach o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (rachunki oświatowe) w słowniku jednostek, na podstawie których oba systemy generują formatki sprawozdań Rb-34S. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dodawania ww. rachunków w systemie BeSTi@ opisane zostały w poradniku „Zmiany w obsłudze jednostek, w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@, od wersji 7.039.00.16 – poradnik użytkownika” w pkt 4. lit. b. Poradnik dostępny jest na stronie internetowej www.budzetjst.pl pod adresem https://budzetjst.pl/zmiany-w-obsludze-sprawozdan-poradnik-i-szczegolowy-przewodnik-krok-po- kroku/
piątek 2023-03-10 15:28 - support
Ministerstwo Finansów przypomina o konieczności dokonywania zgłoszeń numerów rachunków bankowych lub ich aktualizacji
Ministerstwo Finansów przypomina o konieczności dokonywania zgłoszeń numerów rachunków bankowych lub ich aktualizacji, na formularzu NIP-2 (14), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz. U z 2021 poz. 1404, z późn. zm.). We wskazanym formularzu określono rodzaj rachunku bankowego właściwy do dystrybuowania dochodów jednostek. Zgłoszeń rachunków bankowych nie należy dokonywać w żadnej innej formie niż na wskazanym w ww. rozporządzeniu - formularzu NIP-2 (14), w części C3 Rachunek Jednostki Samorządu Terytorialnego - właściwy do odprowadzenia środków pobranych przez urzędy skarbowe na podstawie odrębnych przepisów. Na wskazany rachunek będą przekazywane zarówno dochody z udziałów w podatkach PIT i CIT oraz dochody PCC, SD i KP. Jednocześnie informujemy, że ze względów technicznych powyższy rachunek będzie przekazywana również opłata od napojów alkoholowych (ALK).
wtorek 2023-03-07 17:00 - support
Środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wykorzystania środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych

Ministerstwo Finansów przypomina, że znowelizowana ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wprowadziła m.in. zmiany w zakresie wykorzystania i zwrotu odsetek od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 14 ust. 4d ww. ustawy, co do zasady, niewykorzystane odsetki podlegają zwrotowi na rachunek, z którego otrzymano środki z Funduszu, jednakże ta zasada nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z ww. przepisem, dokonują ewentualnych zwrotów niewykorzystanych odsetek od środków z Funduszu na rachunek właściwego wojewody.

Stosownie do art. 14 ust. 4c ww. ustawy, jednostki sektora finansów publicznych odsetki od środków z Funduszu zgromadzonych na wydzielonym rachunku przeznaczają na finansowanie zadań, określonych w art. 14 ust. 1 tej ustawy. Ustawodawca nie ograniczył więc przeznaczenia odsetek na finansowanie jednego zadania, na które jednostka otrzymała środki z Funduszu.

Jednocześnie przypominamy, że w znowelizowanej ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dodano m.in. art. 50 ust. 4, który odmiennie reguluje kwestię zwrotu środków z Funduszu na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 30 września 2023 r., zwracają środki z Funduszu niewykorzystane do dnia 31 sierpnia 2023 r., na wydzielony rachunek Funduszu. W odniesieniu do tych środków nie stosuje się przepisu art. 14 ust.18 ww. ustawy.

piątek 2023-02-24 11:23 - support
Informacja o (nie)wykorzystanych środkach z Funduszu Pomocy wg stanu na 31.12.2022
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wyjasnienia-dotyczace-srodkow-z-funduszu-pomocy-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-na-dodatkowe-zadania-oswiatowe opublikowano komunikat dotyczący informacji o wykorzystanych środkach z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych wraz ze wzorem do ewentualnego wypełnienia i przesłania na wskazaną w tym komunikacie skrytkę ePUAP. Wzór ten jest przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, które wg stanu na 31 grudnia 2022 r. nie wykorzystały w pełnej wysokości środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych oraz jeszcze nie złożyły Ministrowi Finansów informacji o tym fakcie. Przypominamy, że wzór przeznaczony do sporządzenia informacji o niewykorzystanych środkach na koniec IV kwartału 2022 r. zawierał zarówno informację o niewykorzystanych jak i wykorzystanych środkach otrzymanych z Funduszu. Zgodnie z opinią resortu właściwego w sprawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy […] oraz resortu właściwego w sprawie realizowanych dodatkowych zadań oświatowych, wprowadzony obowiązek składania do 1 marca 2023 roku informacji dotyczących niewykorzystanych w 2022 roku środków oznacza, że sprawozdania złożone w/w zakresie na poprzednim wzorze w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 28 lutego br. wyczerpują znamiona tego przepisu (art. 50) i są realizacją woli ustawodawcy.
środa 2023-02-22 14:50 - support
Obsługa sprawozdań Rb-Z oraz Rb-N jednostek z osobowością prawną
Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy dokumentację zawierającą zasady dotyczące obsługi sprawozdań jednostek z osobowością prawną. Zaznaczamy również, że w przypadku poradnika najistotniejsze kwestie dotyczące JOP znajdują się na stronie 2 i 6. 1. Sporządzanie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych 2. Schematy postępowania przy przekazywaniu sprawozdań jednostkowych Rb-Z i Rb-N w postaci elektronicznej (poradnik) UWAGA: w sytuacji wystąpienia problemów z wgraniem sprawozdań do systemu, prosimy zapoznać się z instrukcją - Problem z importem sprawozdań Rb-N, Rb-Z i Rb-UZ dla JOP.